Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Projekt skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych.

Uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli
oraz pedagogów szkolnych.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego;

b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33 oraz na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;

d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego
lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów wskazanych powyżej.

O stypendium, w roku szkolnym 2021/2022 może ubiegać się jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby które otrzymały stypendium Lubuskie Talenty w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowo punktowane kryteria:

a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowych;

b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

c) status rodziny wielodzietnej.

Data złożenia wniosku to data jego wpływu (wraz z załącznikami) do jednego z miejsc wskazanych poniżej:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;

◄ Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Koniecznie z dopiskiem: „LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY”.

Termin naboru: od 30 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r.

Wnioski złożone po 10 września 2021 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Przyznanych zostanie 140 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych
w kwocie 6.000 zł oraz 200 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w kwocie 8.000 zł.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w zakładce →Dla mieszkańców → Stypendia Marszałka → Lubuskie Talenty
lub pod numerem telefonu: 609 905 002 oraz 501 945 745.

Rekomendowane wpisy

Skip to content