Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 289/3983/22z dnia 27
września 2022 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych
do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 3 października do 14 października 2022 r.


Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie
przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, powinni złożyć wnioski w dwóch
wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej,
https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi
dokumentami

Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia naboru (tj. do dnia 21 października 2022 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:
• Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
• Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego
Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski;


Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego
o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022)
średniej ocen na poziomie co najmniej 5,67;
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen ze wszystkich
przedmiotów na poziomie co najmniej 5,50;
d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych
twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria
wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 263 uczniów (108 dla szkół podstawowych
oraz 155 dla uczniów liceów ogólnokształcących). Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd
Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa
Lubuskiego.

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2022/2023, tytułu laureata i/lub
finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowymi;
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.
Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku
szkolnym 2022/2023. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania
stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej
przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami
obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką
dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją
projektową.
Wszystkie informację dostępne są na stronie www.lubuskie.pl
w zakładce → Dla mieszkańców → Stypendia Marszałka → Lubuskie Talenty
lub pod numerem telefonu: 609 905 002 oraz 693 406 789

Rekomendowane wpisy

Skip to content