Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Pobierz regulamin

REGULAMIN klas wojskowych MON – pobierz PDF

Treść regulaminu

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCH

REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH

PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

WARSZAWA 2018

Spis treści:

 1. Przepisy ogólne 3

 2. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów 7

 3. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy) 7

 4. Okoliczności noszenia umundurowania polowego 8

 5. Obuwie 8

 6. Nakrycia głowy 9

 7. Okrycia wierzchnie 10

 8. Dodatki do umundurowania 10

 9. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 11

 10. Zestawy ubiorcze 12

 11. Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych 13

 12. Postanowienia końcowe 15

 13. Załącznik graficzny 17

str. 2/25

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych, zwany dalej „regulaminem mundurowym” opracowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

 2. Regulamin mundurowy określa: wzory kroju i barwy (zwanej dalej „kamuflażem”) umundurowania kadeta oraz sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak przez wszystkich kadetów.

 3. Umundurowanie kadeta zwane dalej „mundurem”, określone w niniejszym regulaminie obowiązuje wszystkich uczniów klas wojskowych uczestniczących w programie wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, zwany dalej „Programem MON”.

 4. Regulamin mundurowy określa ponadto wygląd zewnętrzny kadeta określając zestawy umundurowania i okoliczności ich zastosowania.

 5. Mundur, jego krój i kamuflaż oraz oznaki stanowią identyfikatory przynależności kadetów do placówki edukacyjnej uczestniczącej w programie MON.

 6. Mundurem jest kompletny ubiór kadeta zgodny z zestawem ubiorczym, wykonany na podstawie przepisów określających jego krój oraz kamuflaż i posiadający właściwe oznaki.

 7. Oznakami są:

  •   oznaka stopnia kadeta – określająca rok nauki (rys.1-5),

  •   oznaka identyfikacyjna placówki edukacyjnej (rys. 6),

  •   oznaka funkcji kadeta z zachowaniem stopnia (roku nauki) określająca funkcję

   w klasie lub grupie szkoleniowej (rys. 7),

  •   orzeł na beret przeznaczony dla klas wojskowych, (rys.8),

  •   oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem kadeta (rys.9),

  •   oznaka przynależności państwowej (rys. 10),

  •   oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej (rys.11).

str. 3/25

 1. Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny.

 2. Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków szkolnych związanych z edukacją wojskową – w szczególności podczas:

  •   zajęć lekcyjnych (w tym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do

   miejsca zamieszkania) w dniach ustalonych w szkole, jako „mundurowe”,

  •   szkolenia praktycznego,

  •   obozów szkoleniowych,

  •   innej działalności szkoleniowej i działań o charakterze obronnym,1 zawodów

   użyteczno-bojowych, sportowo-obronnych i obronnych,

  •   uroczystości obchodów świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych,

   szkolnych.
   10.Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa dyrekcja placówki

   edukacyjnej lub koordynator programu MON w porozumieniu z dyrekcją placówki

   edukacyjnej.
   11.Niniejszy regulamin mundurowy określa w szczególności:

  •   rodzaje oraz zestawy umundurowania (zestawy ubiorcze),

  •   okoliczności występowania w poszczególnych zestawach ubiorczych,

  •   zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia

   mundurowego,

  •   zasady i sposób noszenia oznak identyfikacyjnych i oznak stopnia (roku nauki),

  •   wygląd zewnętrzny kadetów występujących w poszczególnych zestawach

   ubiorczych.
   12.Umundurowanie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych.
   13.W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz specyfiki

   wykonywanego obowiązku szkolnego można (o każdej porze roku) nosić mundur letni, mundur zimowy i ubranie ochronne. Nie obowiązuje w zakresie stosowanego umundurowania okres zimowy i letni oraz okresy przejściowe, dlatego nie obowiązują przepisy ubiorcze uzależnione od pór roku. Przyjmuje się,

   1§ 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 4/25

że kadet ma prawo użytkować wszystkie zestawy umundurowania, według opisanych poniżej zasad, o każdej porze roku – wzależności od potrzeb (istniejących warunków pogodowych – atmosferycznych). Na przykład – w okresie letnim nosi się tylko mundur, w okresie zimowym na mundur nosi się ocieplacz pod kurtkę i kurtkę ubrania ochronnego. Ocieplacze pod kurtki i kurtki ubrania ochronnego nosi się także przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, również w okresie letnim.

14.Podczas noszenia munduru należy:

 •   użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały

  określone i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem,

 •   każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany do budowy ciała i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać

  przeróbek i poprawek, które zniekształcą jego krój i fason,

 •   przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które straciły swoje walory użytkowe, a w szczególności nie zapewniają estetycznego wyglądu zewnętrznego kadeta, mogą być używane tylko w czasie szkolenia praktycznego w obiektach szkoleniowych. Na placach ćwiczeń, strzelnicach, poligonach, torach przeszkód, obozowiskach itp. można stosować mundury i części umundurowania, które np. utraciły wyrazistość koloru lub zostały w nich dokonane naprawy krawieckie / szewskie / kaletnicze podtrzymujące ich okres używalności pod warunkiem, że spełniają warunki określone w przepisach

  BHP.

 •   w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu – należy

  występować wyłącznie w mundurach niezniszczonych i nieprzerabianych

  o wysokich walorach reprezentacyjnych i wizerunkowych. 15.Zabrania się kadetom:

 •   noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi i na odwrót,

 •   noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw oraz stosowania oznak innych państw.

  16.Nakazuje się kadetom:
   nosić kompletne umundurowanie – według określonych niniejszym

  regulaminem zestawów ubiorczych z właściwymi oznakami (przynależności str. 5/25

państwowej, stopnia – roku nauki, rozpoznawczymi, identyfikacyjnymi

i funkcyjnymi),

 •   nosić umundurowanie adekwatne do pory roku i warunków atmosferycznych

  oraz specyfiki wykonywanego zadania,

 •   w przypadku wystąpień zbiorowych – cały pododdział lub grupa powinna

  występować w umundurowaniu jednolitym, określonym przez organizatora

  przedsięwzięcia,

 •   zawsze prezentować się należycie, nosić mundur z szacunkiem – godnie

  reprezentując klasę wojskową i placówkę edukacyjną, pamiętając

  o jej patriotycznym i proobronnym charakterze,

 •   kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko

  ostrzyżone włosy i ogoloną twarz (można nosić wąsy i/lub brodę, jednak mają

  być krótko i schludnie przystrzyżone),

 •   kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone

  lub krótko upięte włosy oraz nie stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo

  pomalowanych paznokci,

 •   będącym w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób, z wyjątkiem elementów

  wymienionych w pkt. 17.
  17.Zezwala się kadetom występującym w mundurze:

 •   przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, mapniki lub torby w kolorach innych niż w kamuflażu wz. 93 „Pantera” zwanego dalej „kamuflażem pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego) – jednak w stonowanych ciemnych kolorach np. czarnym, ciemnych odcieniach szarości lub khaki,

 •   nosić zegarek na ręce, obrączkę, tabliczki z oznaczeniem grupy krwi na szyi tzw. „nieśmiertelniki”, opaski na ręce informujące o chorobach lub uczuleniach (cukrzycy, alergicy, itp.).

  18.Zasady umundurowania i oznakowania nauczycieli / opiekunów klas mundurowych, którzy są żołnierzami w służbie czynnej, żołnierzami rezerwy (NSR), żołnierzami terytorialnej służby wojskowej określają przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

str. 6/25

19.Nauczyciele / opiekunowie klas mundurowych niebędący żołnierzami – nie noszą umundurowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy są oni członkami stowarzyszeń lub organizacji społecznych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami2.

II. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów

20.Na każdą okoliczność określoną w pkt. 9 – ubiór kadeta (w zakresie umundurowania) ustala zawsze właściwy przełożony (lub organizator przedsięwzięcia – szkolenia, uroczystości, itp.), zarówno w przypadku wystąpień indywidualnych jak i wystąpień zbiorowych.

21.Ubiór kadeta ustala się według określonych zestawów ubiorczych. 22.Przełożony określający zestaw ubiorczy ponosi pełną odpowiedzialność za:

 •   przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu mundurowego,

 •   utrzymywanie dyscypliny ubiorczej wśród podległych mu kadetów.
  23.Zestaw ubiorczy kadetów przebywających służbowo poza granicami kraju ustala

  dyrekcja właściwej placówki edukacyjnej.
  24.Ubiór kadeta musi być zawsze zgodny z aktualnym regulaminem mundurowym

  klas wojskowych. Naruszenie przez kadeta regulaminu stanowi przewinienie dyscyplinarne.

  III. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy)

  25.Zasadniczym wzorem kroju umundurowania polowego kadeta jest umundurowanie polowe Wojska Polskiego, wzór 2010 tj. umundurowanie dwuczęściowe: składające się ze spodni i bluzy, posiadającej stójkę pod szyją oraz pozbawionej ściągacza z tyłu.

  26.Dopuszcza się użytkowanie przez kadetów umundurowania wzorowanego na umundurowaniu określonym w pkt. 25, jednakże tylko w przypadku, gdy wygląd wizualny tego umundurowania jest zgodny z krojem i kamuflażem pierwowzoru (np. mundur wzorowany jest wykonany z innego materiału, posiada uproszczone wszycie kieszeni itp.), musi jednak posiadać wszystkie elementy pierwowzoru tj. kieszenie, patki, rzepy itp.

  2 § 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 7/25

27.Jedynym obowiązującym kamuflażem umundurowania polowego kadeta jest kamuflaż wz. 93 „Pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego).

28.Nogawki spodni munduru mogą być noszone przez kadetów na dwa sposoby, z zachowaniem zasad (rys. 17):

IV.

V.

podczas przedsięwzięć wewnętrznych placówki edukacyjnej – jeżeli zarządzi tak przełożony kadeta – każdy kadet indywidualnie może mieć nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów lub opuszczone na cholewki butów,
w czasie oficjalnych wystąpień – przełożeni kadeta są zobowiązani dopilnować, aby cały pododdział szkolny posiadał nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów. Dotyczy to również indywidualnych, oficjalnych wystąpień kadetów (np. wystąpienie do wyróżnienia, odznaczenia, asysty honorowej, itp.).

Okoliczności noszenia umundurowania polowego

29.Umundurowanie polowe jest noszone przez kadeta podczas:

  

reprezentowania placówki szkolnej lub klasy mundurowej przed władzami państwowymi, resortowymi, samorządowymi, organizacjami i partnerami społecznymi,
obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, wojskowych, szkolnych, lokalnych lub uroczystych apeli i innych wystąpień indywidualnych lub zbiorowych mających uroczysty charakter,

przyrzeczenia (ślubowania) kadeta klasy mundurowej,
wyróżniania kadeta,
realizacji przedsięwzięć w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym (w tym: zajęcia lekcyjne, szkolenie praktyczne, obozy szkoleniowe, wycieczki edukacyjne, wizyty w JW., wizytacje szkoły itp.).

Obuwie

30.Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym (rys. 17), z cholewką i wiązaniem ponad kostkę i twardą podeszwą antypoślizgową.

31.Obowiązkiem kadeta jest dbanie o czystość, stan techniczny (użytkowy), higienę i odpowiedni wygląd noszonego obuwia. W związku z tym zobowiązany jest

str. 8/25

właściwie użytkować i konserwować obuwie tj. czyścić, suszyć, pastować, (impregnować) i poddawać niezbędnym naprawom szewskim lub kaletniczym.

VI. Nakrycia głowy

32.W umundurowaniu polowym kadetów obowiązuje tłoczony, dziany lub szyty beret (rys. 12) typu wojskowego (beret obowiązujący w Wojsku Polskim lub beret wzorowany na berecie obowiązującym w Wojsku Polskim) w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) wg modelu przestrzeni barw RGB3 lub czapka zimowa koloru czarnego (rys. 16) w warunkach niskich temperatur.

33.Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł klas mundurowych (opisany w pkt. 35). Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia kadeta (roku nauki).

34.Zasady noszenia beretu (rys. 12):

 •   beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku Polskim,

 •   beret nosi się na głowie lekko przechylony na prawe ucho, orzeł znajduje się

  na środku czoła ponad linią brwi, prawa krawędź beretu opuszczona w dół

  ku tyłowi opada na prawe ucho;

 •   w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni opuszczonej

  wzdłuż szwu lewej nogawki spodni, orłem zwróconym do przodu lub złożony na pół w lewej, udowej kieszeni spodni munduru polowego (schowany i niewidoczny).

  35.Wizerunek orła klas wojskowych (rys. 8) w Pionie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych stanowi orzeł Wojsk Lądowych SZ RP na tle rozety w kształcie półsłońca tzw.„słoneczka kadeckiego” pochodzącego z odznaki na czapce kadetów II RP i wskazuje na powiązanie historyczne rodowodu symboliki Korpusu Kadetów II RP ze współczesnym związkiem klas wojskowych z SZ RP i MON. Wypełnienie tarczy amazonek znajdującej się pod orłem jest koloru granatowego identyczne jak kolor beretu. Barwa granatowa tła naszywki na beret i wypełnienia tarczy amazonek związana jest z barwami Korpusu Kadetów II RP. Wizerunek orła klas wojskowych (wzór zamieszczono na stronie internetowej Biura Do Spraw Proobronnych pod adresem: http://bdsp.wp.mil.pl – w zakładce „POZOSTAŁE –

  3 wg modelu przestrzeni barw RGB (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/RGB oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolory_w_Internecie)

str. 9/25

PROGRAM PILOTAŻOWY – REGULAMIN MUNDUROWY”) stanowi naszywka na beret wykonana ma podkładzie w kolorze tkaniny identycznym do koloru beretu lub haft komputerowy wykonany bezpośrednio na tkaninie beretu. Haft orła i „słoneczka kadeckiego” wykonany jest nicią w kolorze białym lub srebrnym.

36.Czapkę zimową koloru czarnego nosi się w warunkach niskich temperatur (zimowych) tylko podczas szkolenia oraz dojazdu i powrotu z miejsc szkolenia. Na czapkach zimowych nie umieszcza się żadnych oznak ani symboli (rys.16).

VII. Okrycia wierzchnie

37.Ubranie ochronne typu Gore-Tex na niesprzyjające warunki atmosferyczne składa się z kurtki, ocieplacza typu „Polar” i spodni (rys. 16 i rys. 19).

38.Ubranie ochronne nosi się:

 •   w komplecie z kurtką, z ocieplaczem i ze spodniami ubrania ochronnego,

 •   w zestawie z kurtką i ocieplaczem typu „Polar” do munduru polowego. Dopuszcza się noszenie ocieplacza typu „Polar” bez kurtki ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym, ale tylko na terenie szkoły / placówki lub obiektu szkoleniowego. Nie nosi się samych spodni ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym lub ocieplaczem typu „Polar”. Kurtka i ocieplacz typu „Polar” ubrania ochronnego powinny być zapięte jednak dopuszcza się rozpięcie zamka pod szyją. Kaptur od kurtki zgodnie z decyzją właściwego przełożonego powinien być schowany (odpięty) lub wyciągnięty (dopięty). Nogawki spodni ochronnych powinny być zawsze opuszczone na cholewki butów (trzewików).

  39.Przełożony klasy wojskowej jest zobowiązany dbać o jednolitość wzakresie stosowanego okrycia wierzchniego przez kadetów.

  VIII. Dodatki do umundurowania

  40.Szalokominiarka – koloru khaki lub czarna może być używana jako:

 •   szalik (komin) pod kurtkę ubrania ochronnego typu Gore-Tex,

 •   ocieplacz pod hełm,

 •   szalik (komin) na szyję pod bluzę munduru polowego,

 •   kominiarka, czapka lub opaska na głowę.

str. 10/25

41.Podkoszulki pod mundur (zwykłe lub termoaktywne) z krótkim lub długim rękawem zaleca się stosować kolorystycznie jednolite – w kolorze czarnym lub khaki – w wystąpieniach zbiorowych jednolite.

42.Jako ochronę (okrycie) przed deszczem można stosować poncho. W takim wypadku poncho musi być w kamuflażu Pantera wz. 93. Kaptur od poncha zakłada się na beret lub czapkę zimową.

43.Rękawice zimowe pięciopalczaste stosuje się w kolorze czarnym lub khaki (w przypadku wystąpień zbiorowych o kolorze rękawic decyduje bezpośredni przełożony kadeta dbając o jednolitość).

44.Kompanie (pododdziały) honorowe (reprezentujące szkołę), posterunki honorowe, poczty sztandarowe, poczty flagowe, dowódcy uroczystości występujący w składzie asysty honorowej, mają obowiązek dodatkowo stosować rękawice pięciopalczaste koloru czarnego (zarówno zimą jak i latem). Dodatkowo mogą stosować jednolite kolorystycznie i jednakowo wiązane apaszki, pasy żołnierskie (parciane w kolorze zielonym).

45.Dowódca uroczystości, sztandarowy oraz dowódcy i asystujący pocztów sztandarowych i flagowych mogą ponadto występować w czasie uroczystości z pasem służbowym (skórzanym) i koalicyjką w kolorze czarnym oraz z szablą (rekomendowany wzór wojskowy – szabla Wojsk Lądowych wz. 76/90) lub jej repliką w pochwie zawieszonej na pasie.

46.Pododdziały i osoby funkcyjne asysty honorowej mogą występować w galowych mundurach szkolnych innego wzoru niż mundur polowy, przy zachowaniu ich jednolitego wyglądu wśród wszystkich występujących w asyście podczas uroczystości.

47.Poczet sztandarowy występuje z rozwiniętym sztandarem szkoły / placówki, w składzie: dowódca pocztu, sztandarowy i asystujący. Dodatkowo sztandarowy wyposażony jest w szarfę w barwach biało-czerwonych lub bandolier4 w barwach symbolizujących barwy Rzeczypospolitej Polskiej przewieszony przez prawe ramię.

IX. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

48.Bluzę munduru polowego można użytkować z podwiniętymi lub opuszczonymi rękawami oraz ze stójką zapiętą pod szyją lub rozłożoną na wzór kołnierza

4 Bandolier (pas) wykonany ze skóry i pokryty suknem czerwonym z galonem srebrzystym.
str. 11/25

(decyduje bezpośredni przełożony kadeta, według potrzeb w przypadku

wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
49.Koszulobluzę polową w kamuflażu Pantera wz. 93 nosi się tylko do spodni

munduru polowego (wpuszczoną w spodnie). W takim przypadku, jako pasek

do spodni należy stosować pas występujący w komplecie ze spodniami. 50.Wszystkie oznaki identyfikacyjne zaleca się stosować przymocowane jako plakiety

X.

na rzepach, za wyjątkiem:

 

orła klas mundurowych, który powinien być przyszyty na podkładzie z tkaniny do beretu lub wyhaftowany bezpośrednio na tkaninie beretu,
oznak stopni / funkcji kadeta noszonych w formie pochewki naramiennika koszulobluzy polowej lub patki bluzy munduru polowego.

Zestawy ubiorcze

51.W warunkach letnich (w czasie dobrej pogody) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (koszulobluza polowa w kamuflażu Pantera wz. 93),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek w kolorze czarnym lub khaki (o kolorze podkoszulka pod bluzą

  munduru decyduje bezpośredni przełożony kadeta – w przypadku wystąpień

  zbiorowych, dbając o jednolitość),

 •   beret koloru granatowego (opisany w pkt. 32).

  52. W warunkach zimowych (w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, niskich temperatur) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (nie trzeba zakładać w przypadku występowania

  w bluzie ocieplającej typu „Polar” i/lub kurtce ubrania ochronnego – jako

  okryciu wierzchnim),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek koloru czarnego lub khaki, z krótkim lub długim rękawem, zwykły

  lub termoaktywny (o kolorze podkoszulka pod bluzą munduru decyduje bezpośredni przełożony – w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość),

str. 12/25

 •   beret w kolorze granatowym lub czapka zimowa w kolorze czarnym (w przypadku wystąpień zbiorowych – bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać o jednolitość w zakresie stosowanego rodzaju nakrycia głowy),

 •   ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” w kolorze czarnym lub khaki jako podpinkę kurtki lub okrycie wierzchnie (w przypadku braku kurtki ubrania ochronnego),

 •   kurtka ubrania ochronnego typu „Gore-Tex”,

 •   spodnie ubrania ochronnego stosować tylko w komplecie z kurtką ubrania

  ochronnego (jeżeli zadecyduje o ich użyciu bezpośredni przełożony kadeta

  w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
  53.Dopuszcza się stosowanie ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” jako okrycia wierzchniego, ale tylko na terenie szkoły/placówki lub podczas

  szkolenia.
  54.W przypadku wystąpień zbiorowych bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać

  o jednolitość stosowanego rodzaju okrycia wierzchniego.
  55.Kadeci w zakresie doboru oporządzenia taktycznego, plecaka oraz innych

XI.

elementów osobistego wyposażenia taktycznego powinni kierować się zasadą jednolitości kamuflażu. Obowiązującym kolorem umundurowania jest kamuflaż Pantera wz. 93, a w związku z tym należy dążyć do posiadania ww. osobistego wyposażenia taktycznego (dowolnej marki) – pokrytego takim właśnie kamuflażem. Dopuszcza się jako kamuflaż alternatywny w przypadku oporządzenia taktycznego, plecaka, torby, mapnika, kamizelki taktycznej itp. – kolor khaki lub czarny.

Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych

56.Oznakę przynależności państwowej (rys. 10) – w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – nosi się na obu rękawach bluzy munduru polowego, koszulobluzy polowej, ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”, kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex – w miejscu do tego przeznaczonym (rys. 12).

57.Nie można stosować oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej stosowanej na mundurach żołnierzy Wojska Polskiego. Nakazuje się stosowanie naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. innego wymiaru lub kształtu niż stosowana w SZ RP, lecz zgodnie

str. 13/25

z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi godła i barw

Rzeczypospolitej Polskiej5.
58.Oznaki stopni (roku nauki rys. 1-5), oznaki funkcji kadeta z zachowaniem stopnia

(roku nauki – rys. 7), które stanowią pochewki oraz plakiety w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) według modelu przestrzeni barw RGB haftowanymi w kolorze żółtym, nosi się:

 •   na patce munduru polowego wz. 2010.

 •   na naramiennikach koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania

  ochronnego typu „Polar” na wysokości lewej piersi w miejscu wszycia taśmy

  samoprzyczepnej (tzw. rzepa).
  59.Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej tzw. emblemat (rys. 11) nosi się

  centralnie na środku górnej kieszeni (na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru

  polowego. Oznakę rozpoznawczą nosi się tylko na bluzie munduru polowego. 60.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej (rys. 6.) stanowi plakieta na podkładce w kolorze ciemnoszarym o wymiarach 120 mm na 50 mm z nazwą

  szkoły lub skrótem tej nazwy haftowaną literami w kolorze białym lub srebrnym. 61.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej lub klasy wojskowej nosi się:

 •   na wysokości lewej patki górnej kieszeni bluzy munduru polowego / koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” z lewej strony (na tej samej wysokości co na bluzie munduru polowego / koszulobluzie polowej) nad oznaką stopnia (roku nauki).

  62.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta stanowi plakieta na podkładce w kolorze wz. Pantera 93 z czarną obwódką o wymiarach 100 mm na 25 mm z nazwiskiem haftowanym literami w kolorze czarnym o wysokości 8,5 – 10 mm.

  63.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie:
   bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni bluzy munduru polowego

  i koszulobluzy polowej,

  5 Art. 1.3. ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych.

str. 14/25

 na piersi w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”.

XII. Postanowienia końcowe

64.Przełożeni kadetów są zobowiązani dbać o jednolite umundurowanie oraz wyposażenie kadetów bezpośrednio im podległych.

65.Przełożeni kadetów decydują o wyglądzie zewnętrznym swoich podwładnych (wg wytycznych określonych niniejszym regulaminem mundurowym) oraz ponoszą odpowiedzialność za uchybienia w tym względzie.

66.W czasie oficjalnych wystąpień w umundurowaniu, przełożeni kadetów są bezpośrednio odpowiedzialni za ich wygląd zewnętrzny tj. jednolity, schludny, właściwie dostosowany do warunków pogodowych.

67.W czasie bieżącej działalności przełożeni kadetów mają prawo regulować zasady umundurowania swoich podwładnych – elastycznie – jednak zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

68.Zezwala się kadetom na użytkowanie starszych wzorów umundurowania polowego Wojska Polskiego np. mundurów polowych wz. 93, kurtek polowych z podpinką wz. 93, itp., ale tylko mundurów w kamuflażu wz. Pantera 93 oraz mundurów polowych, które utraciły walory reprezentacyjne np. mocno spranych, po naprawach krawieckich, o widocznych uszkodzeniach jednak spełniających wymogi BHP:

 •   podczas szkolenia na terenie obiektów szkoleniowych, strzelnicach, placach ćwiczeń, poligonach, torach przeszkód itp.,

 •   podczas obozów szkoleniowych, zawodów użyteczno-bojowych, sportowo- obronnych i obronnych na czas wykonywania zadań (konkurencji),

 •   podczas zabezpieczania prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz niesienia pomocy ludności poszkodowanej w sposób zorganizowany przez szkołę.

  69.W przypadku nie dysponowania przez szkołę mundurami wz. 2010 i zestawami ubrania ochronnego dopuszcza się użytkowanie przez kadetów munduru polowego wz.93 i kurtki polowej wz. 93 do zakończenia okresu przejściowego.

  70. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem mundurowym (dotyczące umundurowania) regulują zarządzenia właściwych przełożonych

str. 15/25

(dyrekcja placówki edukacyjnej), którzy ponoszą za nie bezpośrednią

odpowiedzialność.
71.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Dotychczas obowiązujące

zasady użytkowania umundurowania wojskowego przez kadetów klas wojskowych mają zastosowanie do zakończenia okresu przejściowego tj. do dnia 31.12.2019 roku.

Załącznik 1 – Załącznik graficzny do Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych – na 9 str.

str. 16/25

Skip to content