Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Oferta edukacyjna

Informacje o klasie

Profil przygotowujący uczniów do studiów na wydziałach najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują trzy przedmioty do wyboru na poziomie rozszerzonym.

 • język angielski
 • matematyka lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • geografia lub biologia lub fizyka lub chemia lub historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • język obcy (wiodący)
 • geografia

Języki obce, do wyboru:

 • język niemiecki (jako drugi język)
 • język rosyjski (jako drugi język)

Współpraca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Oddział TVP 3 w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Przedmioty dodatkowe: 

 • warsztaty teatralne i dziennikarskie

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Wyjazdy do teatrów, warsztaty tematyczne
 • Tutoring
 • Udział w wykładach i warsztatach na UAM  w Poznaniu
 • Warsztaty dziennikarskie w TVP
 • Lekcje muzealne i w galeriach sztuki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Udział w konkursach wiedzy, recytatorskich, literackich i olimpiadach
 • Działalność w szkolnym Kole Wolontariatu

Informacje o klasie

Nauka w tej klasie gwarantuje dobre przygotowanie do studiów na wielu kierunkach np. turystyka, nauki społeczne, prawo, studia wojskowe, bezpieczeństwo narodowe.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • matematyka lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • biologia lub geografia lub fizyka lub chemia lub historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • biologia
 • geografia

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja policyjna
 • elementy prawa

Współpraca

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,
 • Powiatowa Komenda Policji w Słubicach,
 • Komisariat Policji w Rzepinie,
 • Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach,
 • Placówka Straży Granicznej w Świecku

Co jeszcze warto wiedzieć:

 • Nauka samoobrony, strzelania, musztry
 • Profesjonalny sprzęt do nauki samoobrony i technik interwencji,
 • Reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich
 • Umundurowanie,
 • Obozy stacjonarne i wyjazdowe,
 • Udział w zawodach sportowych.

Informacje o klasie

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na studiach humanistycznych i pedagogicznych, takich jak m.in. pedagogika, oligofrenopedagogika, socjologia, resocjalizacja, psychologia.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty do wyboru na poziomie rozszerzonym.

 • matematyka lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • geografia lub biologia lub chemia lub fizyka lub historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • geografia
 • biologia

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty uzupełniające:

 • pedagogika
 • psychologia

Współpraca

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach
 • Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Słubicach
 • Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
 • Przedszkola Samorządowe nr 2 i nr 3 w Rzepinie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepinie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Rzepinie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie
 • Ośrodki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Praktyki w rzepińskich przedszkolach
 • Praktyki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzepinie
 • Warsztaty pedagogiczne
 • Organizacja imprez i pikników dla osób z niepełnosprawnością
 • Organizacja akcji charytatywnych (Mikołaj dla Afryki, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mikołajki dla podopiecznych ośrodków dla osób z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje muzyczne
 • Wyjazdy profilowe

Informacje o klasie

Kadeci kończący oddział przygotowania wojskowego ubiegają się o przyjęcie na studia wojskowe, służą w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz innych jednostkach wojskowych.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski (wiodący)
 • język niemiecki (jako drugi język)
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie wojskowe
 • pomoc przedmedyczna z elementami ratownictwa
 • elementy prawa
 • musztra indywidualna i zbiorowa

Współpraca

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie
 • 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu
 • 3. Flotylla Okrętów w Gdyni
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Podczas rekrutacji do klasy wojskowej uczeń musi przystąpić do próby sprawności fizycznej
 • Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej obowiązkowo należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w klasie wymagającej podejmowania wzmożonego wysiłku fizycznego
 • Skrócony czas składania podań: od 15 maja do 29 maja 2024 r.
 • Nauka samoobrony i strzelania
 • Profesjonalny sprzęt do praktycznego szkolenia wojskowego,
 • Umundurowanie,
 • Zajęcia poligonowe,
 • Nauka musztry,
 • Udział w zawodach sportowo-obronnych
 • Uroczyste ślubowanie
 • Certyfikat ukończenia nauki w oddziale przygotowania wojskowego

Informacje o klasie:

Stworzona z myślą o młodzieży chcącej rozwijać swoje zainteresowania z zakresu dietetyki, fitnessu, edukacji zdrowotnej, biologii oraz elementów masażu rehabilitacyjnego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na atrakcyjnych kierunkach kształcenia: biologia, medycyna, fizjoterapia, dietetyka, AWF, diagnostyka sportowa. Propozycja dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z aktywnością fizyczną w branży fitness, trenerów personalnych, dietetyków, fizjoterpeutów.

Przedmioty rozszerzone:

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • geografia lub biologia lub historia lub fizyka lub chemia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji:

 • biologia
 • geografia

Języki obce do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe:

 • dietetyka i rekreacja ruchowa
 • zajęcia fitness

Współpraca:

 • trenerzy personalni
 • instruktorzy fitness
 • dietetycy
 • fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • udział w warsztatach tematycznych, m.in. techniki masażu
 • spotkanie z ciekawymi ludźmi
 • obozy szkoleniowe
 • wyjazdy, targi i pokazy tematyczne
 • udział w konkursach i olimpiadach profilowych
 • zajęcia z różnych form uprawiania ruchu: step cardio aerobic, streching, fit ball. crossfit, zumba, aerobik
 • możliwość realizacji projektów

Ważne informacje

1.

Składanie podań do oddziału przygotowania wojskowego (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego):

od 15 maja do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

2.

Składanie podań do pozostałych klas:

od 15 maja do 21 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty):

od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego:

11 czerwca 2024 r.

5.

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:

17 czerwca 2024 r.

6.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia:

11 lipca 2024 r.

7.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki:

od 12 lipca do 16 lipca 2024 r.

8.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

17 lipca 2024 r., godz. 12.00

Zasady rekrutacji_POBIERZ PDF

Zasady rekrutacji

do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

 w  Zespole Szkół w Rzepinie

na rok szkolny 2024/2025

 • 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor ZS w Rzepinie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), w której skład wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza:
 5. listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej;
 6. listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym;
 7. informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej;
 8. informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom w trakcie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;
 9. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 10. protokoły postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
 • 4. Dokumenty
 1. Wymagane:
 2. Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Deklarację przystąpienia do klasy mundurowej (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do klasy o profilu policyjnym lub do oddziału przygotowania wojskowego).
 4. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do klasy o profilu policyjnym lub do oddziału przygotowania wojskowego).
 5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone kopie tych dokumentów.
 6. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły po zakwalifikowaniu przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy dostarczyć:
 7. oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 8. kartę zdrowia;
 9. pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru Szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 1. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać), np.:
 2. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 6. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 7. zaświadczenie o działalności wolontariackiej,
 8. podanie o przyjęcie do internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

 w Zespole Szkół w Rzepinie

 • 5. Terminarz rekrutacji i ogólne zasady rekrutacji:
 1. Kandydaci do klas pierwszych składają podania w sekretariacie lub wysyłają uzupełnione podania pocztą e-mail na adres: lorzepin_rekrutacja@wp.pl w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 z wyłączeniem kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy składają podania w terminie od 15 maja do 29 maja 2024 r.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się 11 czerwca 2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej nastąpi 17 czerwca 2024 r.
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego – od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 11 lipca 2024 r.
 6. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały one złożone w terminie uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły: od 12 lipca do 16 lipca 2024 r. do godz. 15:00
 7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 17 lipca o godz. 12:00
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty (U. 2018 poz. 1457), są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 9. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor ZS.
 10. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1, spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 3 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
 11. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminach określonych w § 5 pkt. 1-5 jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie i podstawą do umieszczenia na liście kandydatów przyjętych do LO.
 12. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 13. O kolejności na liście kandydatów zakwalifikowanych do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 14. Pozycja kandydata na liście jest rezultatem sumowania punktacji uzyskanej za: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 15. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 30 uczniów.
 16. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych kandydatów rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
 17. W terminie 5 dni od złożenia wniosku Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 18. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 19. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 3. wielodzietność rodziny kandydata;
 4. niepełnosprawność kandydata;
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Kryteria określone w pkt 2 mają jednakową wartość.
 11. Spełnianie kryteriów określonych w pkt 1. i 2. musi być potwierdzone stosownymi dokumentami złożonymi w szkole w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie albo wyciągu z dokumentu.
 • 7. Zasady punktacji:
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę:
 • 18 punktów – stopień celujący
 • 17 punktów – stopień bardzo dobry
 • 14 punktów – stopień dobry
 • 8 punktów – stopień dostateczny
 • 2 punkty – stopień dopuszczający.

Klasa

Przedmioty punktowane

I a

 AKADEMICKA

język polski, matematyka,

geografia, język obcy (wiodący)

I b MULTIPROFILOWA –

POLICYJNA

język polski, matematyka,

biologia, geografia

I b MULTIPROFILOWA –

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

język polski, matematyka,

biologia, geografia

I b MULTIROFILOWA –

DETETYKA I FITNESS

język polski, matematyka

biologia, geografia

I w

 ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

język polski, matematyka,

historia, wiedza o społeczeństwie

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (klasa VIII) z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punkty przelicza się następująco:
 3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a) – d), artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty odbywa się według następujących zasad:
 • wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,30
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 2. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, w sposób określony w §7 pkt. 7 a) i b), z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

OGÓLNE WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU:

1. Do egzaminu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczyli, najpóźniej w dniu egzaminu, orzeczenie lekarza podstawowej opieki medycznej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

2. Sprawdzian organizuje Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie. Do jego przeprowadzenia powołuje komisję, w skład której wchodzą: nauczyciel wychowania fizycznego, koordynator wojskowych klas mundurowych, nauczyciel edukacji wojskowej / przygotowania wojskowego lub nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz pielęgniarka szkolna.

3. Za przygotowanie, organizację i przebieg sprawdzianu pod względem merytorycznym odpowiada koordynator wojskowych klas mundurowych  Zespołu Szkół lub inna, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły osoba spośród członków komisji powołanej na czas egzaminu sprawnościowego.

4. Próbie sprawności fizycznej podlega każdy kandydat do oddziału przygotowania wojskowego. Ogólną liczbę punktów próby sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich punktów uzyskanych  przez kandydata za poszczególne ćwiczenia podczas egzaminu np. punkty za poszczególne konkurencje 4, 3, 5, 6 – średnia 4,5.

5. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku i zakwalifikowania do przyjęcia do OPW jest zaliczenie wszystkich konkurencji na minimum 2 punkty, przy czym uzyskana średnia arytmetyczna  ze wszystkich konkurencji nie może być niższa niż 3,0 a w razie większej liczby kandydatów, którzy osiągnęli wymagany próg punktowy decydować będzie wynik wyższy.

6. Kandydat obowiązany jest stawić się na egzamin w stroju sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców). Wszystkie ćwiczenia objęte egzaminem zalicza się w ubiorze sportowym.

7. Czas trwania egzaminu to ok 2 godziny (w zależności od liczby kandydatów) w ciągu jednego dnia.

8. Próba sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów do OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie.

9. Opis norm i konkurencji z podziałem na chłopców i dziewczęta:

 

 PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ NORMY DLA DZIEWCZĄT

 

Motoryka Ćwiczenia jm Liczba punktów
6 5 4 3 2 1
wytrzymałość bieg 600m min 2,20 2,35 2,50 3,0 3,10 3,20
siła Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc ilość 30 25 20 15 10 5
Siła mm brzucha

Ilość/

1 min

35 30 25 20 15 10
szybkość

Bieg zygzakiem

„koperta”

Sek 24,0-25,0 25,1-26,0 26,1-27,0 27,1-28,0 28,1-29,0 29,1-30

 

Opis norm i  konkurencji dla dziewcząt:

 • Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ugiętych nogach (wersja „pompki damskiej”) – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 • Bieg na 600m –  odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej,. Sposób prowadzenia: na linii startowej ustawia się  kandydatki. Na komendę „Start” lub sygnał rozpoczynają bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
 • Siła mm brzucha ( skłony tułowia w leżeniu) w czasie 1 minuty– odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak, aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 • Bieg zygzakiem „koperta”– odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki”- tyczki.. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

 

 PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ NORMY DLA CHŁOPCÓW

Motoryka Ćwiczenia jm Liczba punktów
6 5 4 3 2 1
wytrzymałość bieg 800m min 2,50 3,05 3,20 3,35 5,50 4,05
siła Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc ilość 35 30 25 20 10 5
Siła mm brzucha Ilość/1 min 45 40 35 30 25 20
szybkość Bieg zygzakiem „koperta” Sek. 22,0-23,0 23,1,-24,0 24,1-25,0 25,1-26,0 26,1-27,0 27,1-28,0

Opis norm i  konkurencji dla chłopców:

 • Bieg zygzakiem „koperta”– odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” – tyczki. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

 • Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowany wykonuje podpór leżąc przodem na ugiętych nogach (wersja „pompki damskiej”) – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 • Bieg na 800 m– odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni . Sposób prowadzenia: na linii startowej ustawia się  kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał rozpoczynają bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
 • Siła mm brzucha ( skłony tułowia w leżeniu) w czasie 1 minuty– odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 1. Wyniki próby sprawności fizycznej z poszczególnych ćwiczeń (4) nanoszone są przez oceniających na zbiorcze listy. Wyniki z wszystkich czterech list zbiorczych przenoszone są na indywidualną kartę oceny próby sprawności fizycznej, dla każdego kandydata oddzielnie.
 2. Z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej sporządzony zostaje protokół zbiorczy i lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Skip to content