Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

PODSTAWA PRAWNA

 1. rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. DZ.U z 2020 r poz.1160);
 2.  rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389;
 3. rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493)
 4. wytyczne MEN i GIS dla szkół (https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii )

CEL PROCEDURY

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w szkole  oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID – 19 na terenie szkoły; obowiązuje w roku szkolnym 2020/21.

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Od 1 września 2020 roku szkoła wznawia nauczanie w systemie stacjonarnym w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego.
 2. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w powiecie słubickim dyrektor szkoły, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Burmistrzem Rzepina, podejmie decyzję o nauczaniu w systemie „mieszanym” lub „zdalnym”
 3. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego zajęcia w Zespole Szkół w Rzepinie odbywają się do godziny 16:00. Uczniowie nie mogą przebywać w szkole poza lekcjami.
 4. Uczniowie nie mogą korzystać z sal gimnastycznych do odwołania.
 5. Przy wejściu do szkoły i w sekretariatach znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły (załącznik nr 10).
 6. Systematycznie, co najmniej co godzinę, wszystkie pomieszczenia szkolne są wietrzone.
 7. Ograniczony zostaje dostęp do szkoły osób z zewnątrz. W sytuacjach koniecznych osoba z zewnątrz może wejść tylko do strefy wyznaczonej, po dokonaniu dezynfekcji rąk oraz zasłonięciu ust i nosa. Każda osoba zobowiązana jest wpisać się do rejestru wejść (załącznik nr 11).
 8. Wszystkie osoby przebywające w budynkach szkolnych (w tym uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi) są zobowiązani zachować dystans społeczny (co najmniej 1,5 m).
 9. Wszyscy (uczniowie od klasy 5 wzwyż, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa podczas wejścia do szkoły oraz dezynfekcji rąk. Podczas wykonywania czynności służbowych i zajęć lekcyjnych ten nakaz nie obowiązuje.
 10. Miejscami izolacji są we wszystkich budynkach pokoje nauczycielskie.

ZADANIA I OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH OSÓB I GRUP:

 1. DYREKTOR SZKOŁY
 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawice, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące.
 3. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz innych pomieszczeniach szkolnych.
 4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i ściągania rękawiczek, maski (załącznik nr 1, 2 i 3).
 5. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 6. Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.
 7. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID, informuje o procedurach poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
 8. Zapewnia pomieszczenia służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny i płyn do dezynfekcji.
 9.  Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni, elementów na boisku szkolnym wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 10. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, zabawki pluszowe.
 1. PRACOWNICY ADMINISTRACJI
 1. Pracownik wchodzi do szkoły zasłaniając usta i nos, dezynfekuje ręce, podpisuje listę obecności i udaje się do miejsca, w którym wykonuje pracę. Podczas pracy może zdjąć maseczkę.
 2. Pracownik zakłada maseczkę każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba spoza pracowników administracji.
 3. Jest zobowiązany dbać o higienę rąk – często myć ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym; nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 4. Pracownik nie może udostępniać swoich przyborów do pisania innym osobom.
 5. Ma obowiązek regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje, co najmniej co godzinę oraz dbać o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy uczniami/innymi pracownikami, co najmniej 1,5 m.
 6. Do szkoły nie może przyjść pracownik, który przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną. O sytuacji uniemożliwiającej podjęcie pracy pracownik jest zobowiązany powiadomić, środkami komunikacji zdalnej, dyrektora szkoły lub pracownika działu kadr.
 7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub niepokojącymi objawami chorobowymi: kaszel, duszności, gorączka, pracownik nie może przyjść do szkoły, zobowiązany jest udać się do lekarza lub skontaktować z SANEPID-em. O tym fakcie jest zobowiązany powiadomić pracodawcę.
 1. PRACOWNICY OBSŁUGI:
 1. Pracownik wchodzi do szkoły zasłaniając usta i nos, dezynfekuje ręce, podpisuje listę obecności i udaje się do pomieszczenia socjalnego, aby przygotować się do podjęcia pracy.
 2. Jeśli pracownik przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną lub istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszność, kaszel, gorączka), to ma obowiązek pozostać w domu, powiadamiając o tym fakcie, środkami komunikacji zdanej, pracodawcę (dyrektora lub pracownika kadr).
 3. Każdy pracownik wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny – co najmniej 1,5 m. W sytuacji kontaktu z uczniami lub nauczycielami każdorazowo zasłania usta i nos. Podczas wykonywania innych obowiązków służbowych może zdjąć maseczkę.
 4. Pracownicy używają przydzielonego im sprzętu. Jeżeli zachodzi konieczność przekazania go innemu pracownikowi, to każdorazowo należy ten sprzęt zdezynfekować. Jeżeli jest konieczność częstej wymiany sprzętem należy pracować w rękawiczkach.
 5. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie porządku regularnie dezynfekują odpowiednim środkiem wszelkie powierzchnie dotykowe (biurka, stoły, poręcze, włączniki światła, blaty do spożywania posiłków, klawiatury, telefony) Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki (załącznik nr 4).
 6. Wszyscy mają obowiązek regularnie wietrzyć pomieszczenia w których przebywają, co najmniej raz na godzinę.
 7. Pracownicy sprzątający wietrzą wszystkie sale lekcyjne po opuszczeniu szkoły przez uczniów, dokładnie dezynfekują odpowiednim środkiem wszystkie stoliki uczniowskie, biurko nauczyciela, krzesła, klamki, parapety włączniki światła i podłogi.
 8. Obowiązkowo należy co godzinę myć pomieszczenia toalet wodą z detergentem oraz dezynfekować odpowiednim środkiem.
 9. Wyznaczeni pracownicy obsługi mają obowiązek kontrolować osoby wchodzące do szkoły, żeby dezynfekowały ręce, miały zasłonięte usta i nos oraz wpisały się na listę osób wchodzących do szkoły. Mają prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie stosują się do zaleceń.
 10. Pracownicy obsługi kontrolują, aby rodzice i inne osoby odbierające uczniów po lekcjach oczekiwały na dzieci na zewnątrz budynku.
 11. Pracownicy obsługi w budynku SP (klasy1-4) mają obowiązek pilnować, aby wejścia do szkoły pozostawały zamknięte od zewnątrz i reagować na sygnał domofonu.
 1. NAUCZYCIELE:
 1. Nauczyciele wchodzą do szkoły zasłaniając usta i nos, dezynfekują ręce i udają się do miejsca, w którym realizują zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Podczas zajęć mogą zdjąć maseczkę.
 2. Podczas wykonywania obowiązków w szkole nauczyciele nie korzystają z pokoju nauczycielskiego, nie przemieszczają się pomiędzy gabinetami, jeżeli nie ma takiej konieczności.
 3. Nauczyciele, którzy realizują zajęcia w budynku SP (kasy1-4) i w budynku koło ronda mogą korzystać z kserokopiarki w pokoju nauczycielskim lecz pojedynczo (w pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba).
 4. W budynku głównym szkoły nauczyciele korzystają z kserokopiarki w bibliotece szkolnej, do której udają się pojedynczo, zasłaniając usta i nos.
 5. Wszyscy pracownicy wchodząc do sekretariatów lub pomieszczeń administracji obowiązkowo muszą zasłaniać usta i nos.
 6. Nauczyciele powinni ograniczyć kontakty pomiędzy sobą i innymi pracownikami do niezbędnego minimum. W sytuacji kontaktu zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m.
 7. Jeżeli nauczyciel przebywa w szkole poza planem zajęć, to każdorazowo wpisuje się do rejestru wejść do szkoły.
 8. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcja.
 9. Wychowawcy klas są zobowiązani niezwłocznie przekazać wszelkie informacje dotyczące niniejszych procedur rodzicom uczniów. Poinformować, aby nie posyłali do szkoły dzieci z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka) lub dzieci z domów, w których którykolwiek członek rodziny przebywa na kwarantannie.
 10. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny.
 11. Nauczyciel prowadzący zajęcia w klasach 1-4 SP jest zobowiązany dokonać dezynfekcji rąk uczniów wchodzących do klasy na zajęcia.
 12. Nauczyciel uczący w klasach SP od 5 i wyżej oraz LO przed wejściem na lekcję każdej klasy przekazuje dyżurnemu środek do dezynfekcji i poleca spryskać nim ręce każdego ucznia wchodzącego do gabinetu
 13. Każdy nauczyciel powinien tak rozplanować miejsca uczniów, aby zapewnić możliwie optymalny dystans społeczny.
 14. Na zajęciach z muzyki nie zaleca się śpiewu chóralnego.
 15. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek wietrzyć klasę na każdej przerwie.
 16. W budynku klas 1-4 SP nie ma dzwonka oznajmującego koniec lekcji. Nauczyciele klas 1-3 dowolnie regulują czas trwania lekcji i przerwy. Cały czas przebywają ze swoimi uczniami. Jak najczęściej spędzają czas z uczniami na świeżym powietrzu, gdzie wskazana jest również realizacja procesu dydaktycznego.
 17. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dbają, aby ich uczniowie nie mieli kontaktu z uczniami z innych klas. Dotyczy to również w przypadku korzystania z boiska szkolnego.
 18. Nauczyciel, który ma ostatnią lekcję z uczniami klas 1-4 osobiście przekazuje uczniów pod opiekę wychowawców świetlicy lub odprowadza do drzwi wyjściowych ze szkoły.
 19. Z gabinetów należy usunąć wszelkie przedmioty, których nie da się na bieżąco dezynfekować.
 20. Nauczyciele wychowania fizycznego są zobowiązani do prowadzenia zajęć na powietrzu, unikać ćwiczeń wymagających kontaktu bezpośredniego. Zakaz korzystania z szatni i sal gimnastycznych będzie obowiązywał do odwołania.
 21. W przypadku złych warunków atmosferycznych nauczyciel zgłasza się do wicedyrektora, który wyznacza gabinet, w którym będą mogły odbyć się zajęcia teoretyczne.
 22. Nauczyciel nie może przychodzić do szkoły z objawami podejrzenia zakażenia koronawirusem (gorączka, katar, kaszel, duszność) lub w sytuacji, gdy mieszka osobą przebywającą na kwarantannie. W tej sytuacji należy pozostać w domu i powiadomić pracodawcę.
 23. Zasady obowiązujące w internacie LO, świetlicy szkolnej, bibliotekach, stołówce szkolnej stanowią załączniki nr 5,6,7 I 8.
 • RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW
 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów są zobowiązani zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Rzepinie w okresie pandemii COVID-9.
 2. Są zobowiązani stosować się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie należy przysyłać dziecka chorego z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.
 3. Są zobowiązani przestrzegać wytycznych dotyczących nie przynoszenia do szkoły przez dzieci zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Mają obowiązek regularnie przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kasłania.
 6. Są zobowiązani zadbać, aby dziecko przyniosło do szkoły wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową. Przekazać zasady korzystania z dystrybutorów wody w szkole określone w załączniku nr 9.
 7. Rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do klas 1-4 oddaje je pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do budynku szkoły. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego między sobą co najmniej 1,5 m.
 8. Rodzice wchodząc na teren szkoły muszą mieć zasłonięte usta i nos. Dzieci z klas 1-4 są zwolnione z tego obowiązku.
 9. Uczniowie klas starszych przychodzą do szkoły samodzielnie zasłaniając usta i nos.
 10. W sytuacji, gdy zaistnieje taka konieczność rodzice/opiekunowie prawni mogą wejść do szkoły, tylko do strefy wyznaczonej. Muszą mieć wówczas zasłonięte usta i nos, zdezynfekować ręce oraz wpisać się do rejestru wejść
 11. W miarę możliwości należy kontaktować się ze szkołą zdalnie poprzez komunikatory elektroniczne (dziennik elektroniczny VULCAN, mail: zsorzepin@wp.p, telefon 95 7596348 lub 957596348).
 12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do podania wychowawcy klasy aktualnych danych kontaktowych i stałe ich aktualizowanie w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
 13. Rodzice, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania i wynikającymi w związku z tym trudnościami w szybkim dotarciu do szkoły, powinni wskazać osobę, z którą szkoła będzie mogła się skontaktować w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LO:
 1. Każdy uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły z własnymi podręcznikami i przyborami szkolnymi oraz wodą i drugim śniadaniem.
 2. Uczniowie SP, od klasy 5 do 8, oraz uczniowie LO są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa w momencie przyjścia do szkoły oraz w trakcie przebywania w częściach wspólnych szkoły (korytarze szkolne).
 3. Podczas lekcji nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 4. Uczniowie mogą załatwiać sprawy w sekretariatach szkolnych tylko w wyznaczonych godzinach, pojedynczo i obowiązkowo zasłaniając usta i nos.
 5. Nie należy udawać się do sekretariatu w celach informacyjnych, np. dotyczących planu lekcji, zastępstw. Te informacje należy sprawdzić w dzienniku elektronicznym VUCAN lub w wyjątkowych sytuacjach poprosić o pomoc nauczyciela dyżurującego na korytarzu.
 6. Uczniowie są zobowiązani ograniczyć poruszanie się po korytarzach szkolnych do niezbędnego minimum, czekać na rozpoczęcie zajęć przed wyznaczonym gabinetem, nie przemieszczać pomiędzy piętrami, nie kontaktować się z uczniami innych klas.
 7. Uczniowie wchodzą do gabinetu pojedynczo dokonując dezynfekcji rąk. W przypadku uczniów klas starszych (od 5 klasy wzwyż) pojemnik ze środkiem do dezynfekcji otrzymuje od nauczyciela dyżurny klasy, który spryskuje nim ręce wchodzących na zajęcia uczniów.
 8. Każdy uczeń ma obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas kasłania i kichania.
 9. Jeżeli uczeń odczuwa objawy wskazujące na przeziębienie (gorączka, kaszel, katar, duszności) nie może uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w szkole. O tym fakcie powiadamia rodzic ucznia, w sposób ustalony z wychowawcą klasy.
 10. Jeżeli uczeń poczuje się źle w trakcie zajęć szkolnych jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie nauczyciela, z którym ma zajęcia. Nauczyciel powiadamia wicedyrektora i wychowawcę klasy, którzy do czasu kontaktu z rodzicami izolują ucznia w miejscu do tego wyznaczonym.

PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie jest izolowane w miejscu do tego wyznaczonym. Pracownik udający się do tego miejsca wraz z uczniem musi założyć fartuch ochrony, przyłbicę, maskę i rękawice.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych, zachowując dystans co najmniej 2 m od dziecka.
 3. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora, osoba wyznaczona przez dyrektora zawiadamia rodziców
 4. Dyrektor zawiadamia SANEPID, w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na pogotowie ratunkowe.
 5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji.
 6. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują odpowiednie decyzje i wyznaczają sposób działania.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Nr 1- Jak skutecznie myć ręce

Nr 2- Jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawiczki

Nr 3- Higieniczna dezynfekcja rąk

Nr 4- Zasady sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szkolnych

Nr 5- Wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych

Nr 6- Procedura dystrybucji posiłków w stołówce szkolnej oraz zasady pracy kucharek

Nr 7- Procedury funkcjonowania bibliotek szkolnych

Nr 8- Procedury funkcjonowania internatu

Nr 9- Zasady bezpiecznego korzystania  dystrybutorów wody

Nr 10- Wykaz telefonów

Nr 11- Rejestr wejść do szkoły

Nr 12- Ewidencja sprzątania i dezynfekcji

Nr 13- Procedury obowiązującce w gabinecie pielęgniarki

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zasady sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szkolnych

 1. Do obowiązków pracowników obsługi należy utrzymanie czystości w pomieszczeniach szkolnych i ich dezynfekowanie.
 2. Czynności porządkowe należy udokumentować w karcie ewidencji znajdującej się w każdym pomieszczeniu szkolnym na drzwiach wejściowych od wewnątrz.
 3. W trakcie czynności sprzątania pracownicy obsługi powinni nosić środki ochrony indywidualnej ( fartuch, który należy często zmieniać i prać oraz rękawice).
 4. Często dotykane powierzchnie powinny być czyszczone tak często, jak to możliwe (przynajmniej codziennie a jeśli to możliwe – częściej). Przykładami takich powierzchni są gałki i klamki drzwiowe, krzesła i podłokietniki, blaty, włączniki światła, poręcze, krany z wodą)
 5. Należy starannie sprzątać pomieszczenia sanitarne. Myć toalety wodą z detergentem po każdej przerwie i często je wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
 6.  Po wyjściu uczniów ze szkoły wszystkie pomieszczenia sanitarne należy zdezynfekować, tj. miski klozetowe, deski sedesowe, pisuary, umywalki z bateriami, klamki, włącznik światła oraz podłogi. Czynności te należy udokumentować w karcie ewidencji monitowania czystości.
 7. Opróżnić kosze na odpadki, umyć je i zdezynfekować.
 8. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych należy sale dydaktyczne, biblioteki i świetlice wietrzyć, umyć wodą z detergentem wszelkie powierzchnie (blaty stolików uczniowskich i biurka nauczyciela, krzesła, klamki, włączniki światła, parapety i podłogi) a następnie je zdezynfekować. Czynności te należy udokumentować w karcie ewidencji utrzymania czystości.
 9. Podłogi w sekretariatach szkolnych muszą być myte przynajmniej co dwie godziny wodą z detergentem, a klamki i włączniki dezynfekowane. Czynności te należy udokumentować w karcie ewidencji utrzymania czystości.
 10. Pomieszczenia biurowe po zakończeniu pracy administracji należy umyć wodą z detergentem (biurka, fotele, parapety, stoły, klamki, włączniki i podłogi) oraz zdezynfekować. Wszystkie czynności należy udokumentować w karcie ewidencji utrzymania czystości.
 11. Korytarze i klatki schodowe (oraz włączniki światła, poręcze) myć wodą z detergentem i zdezynfekować po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Czynności udokumentować w ewidencji utrzymania czystości.
 12. Sprzęt i materiały stosowane do sprzątania powinny być wyczyszczone jednorazowo na koniec sprzątania.
 13. W sytuacji podejrzenia COVID-19 u osoby przebywającej w szkole, miejsce w którym znajdowała się ta osoba należy wietrzyć co najmniej przez godzinę, następnie starannie umyć wodą z detergentem a następnie odkazić powierzchnie przy użyciu środka dezynfekującego o działaniu przeciwwirusowym. Sprzęt użyty do tych czynności należy umieścić w osobnym worku na śmieci. Pracownik dokonujący tych czynności musi być ubrany w fartuch roboczy, maskę i rękawice. Po zakończeniu czynności fartuch należy niezwłocznie zdjąć i wyprać a rękawice wyrzucić.
 14. Za każdym razem po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, należy dokładnie umyć ręce.

Załącznik nr 5

Wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych w czasie epidemii  Covid-19

 1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie  nie wchodzą do szkoły. Rodzic/opiekun odbierający dziecko dzwoni do drzwi wejściowych, po czym pracownik szkoły doprowadza dziecko ze świetlicy.
 1. Osoby oczekujące na dzieci są zobowiązane mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans od innych osób, co najmniej 1,5 m.
 2. Wychowawcy świetlicy przychodzą do pracy zdrowi, bez oznak choroby. W czasie pracy powinni unikać kontaktu z innymi osobami, kontakty zawodowe ograniczyć do niezbędnego minimum. Telefonu używać tylko do załatwiania spraw służbowych, a po każdym użyciu dezynfekować go.
 3. Wychowawcy świetlicy są zobowiązani wyjaśnić dzieciom na pierwszych zajęciach, jakie zasady obowiązują w świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania oraz o unikaniu dotykania ust, oczu i nosa oraz nie podawaniu ręki podczas witania, żegnania czy zabaw.
 4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do sali należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się u wychowawcy świetlicy, który dezynfekuje ręce ucznia w razie potrzeby.
 6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w wyjątkowych sytuacjach w innych salach dydaktycznych.
 7. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do sali należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się u wychowawcy świetlicy, który dezynfekuje ręce ucznia w razie potrzeby.
 9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w wyjątkowych sytuacjach w innych salach dydaktycznych.
 10. Sala musi być często wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 11. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien zawiadomić wicedyrektora i odizolować ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 12. W miarę możliwości należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 13. W świetlicy nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 14. Podczas zabaw swobodnych wychowawca świetlicy powinien zadbać, aby dzieci bawiły się indywidualnie lub w parach wykorzystując do tego całą przestrzeń świetlicy.
 15. Wychowawcy świetlicy powinni często przebywać z dziećmi na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 16. W czasie, gdy wychowawca wraz z dziećmi przebywa na świeżym powietrzu, pracownik obsługi wietrzy salę, myje i dezynfekuje podłogi, parapety, klamki, włączniki, stoliki i krzesła. Czynności te dokumentuje w karcie ewidencji czystości, która znajduje się na drzwiach wejściowych od wewnątrz sali.
 17. Po powrocie z placu zabaw, boiska do budynku szkoły wszystkie dzieci i wychowawca świetlicy obowiązkowo muszą umyć i zdezynfekować ręce.
 18. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. W świetlicy szkolnej obowiązuje całkowity zakaz wyjmowania i używania telefonów komórkowych przez uczniów.
 20. W świetlicy szkolnej będzie odbywało się dożywianie uczniów kl.1-4 będzie odbywało się w budynku SP w pomieszczeniu świetlicy, zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemicznymi obowiązującymi w czasie epidemii.
 21. Spożywanie posiłków będzie odbywać się przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 22. Przy zmianowym spożywaniu posiłków będą czyszczone blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 23. W przypadku większej ilości uczniów zapisanych na posiłki dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w grupach, połączonych klas z sal lekcyjnych z danego piętra z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku.
 24. Posiłki będą wydawane bezpośrednio przez wyznaczonego pracownika obsługi. Nie dopuszczalna jest samoobsługa.
 25. Posiłki będą spożywane w naczyniach dostarczonych z kuchni w specjalnym pojemniku. Po spożyciu posiłku naczynia zostaną umyte w zmywarce w temperaturze 600 C.

Załącznik nr 6

Procedura dystrybucji posiłków w stołówce szkolnej oraz zasady pracy kucharek

 na czas epidemii COVID-19

 1. Szkoła wydaje posiłki uczniom i nauczycielom w stołówce szkolnej. Nie wydaje obiadów na wynos.
 2. Uczniowie klas 1-4 otrzymują dożywianie w świetlicy szkolnej.
 3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Pracą w kuchni kieruje szefowa, która wyznacza pracowników do poszczególnych zadań.
 5. Pracownicy kuchni zobowiązani są do:
  1. Dezynfekcji rąk przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
  1. Mycia rąk:
   • przed rozpoczęciem pracy,
   • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
   • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
   • po kontakcie odpadami/śmieciami,
   • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji pomieszczeń,
   • po skorzystaniu z toalety,
   • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
   • po jedzeniu, piciu.
 6. Pracownicy są zobowiązani myć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 7. Produkty dostarczane przez firmy zewnętrzne odbierane są przed wejściem do budynku przez pracownika kuchni wyznaczonego przez szefową, który ma obowiązek założyć na ten czas maseczkę na usta i nos oraz rękawiczki.
 8. Po przyjęciu towaru, pracownik wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty, następnie zdejmuje rękawiczki i je również wyrzuca do worka na śmieci, który zamyka szczelnie. Jeżeli rozpakowanie produktów w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, to pracownik kuchni najpierw myje opakowania, po czym zdejmuje rękawiczki i je wyrzuca.
 9. Szefowa kuchni ma obowiązek dbać, aby pracownicy kuchni przygotowując posiłki zachowywali między sobą bezpieczny dystans społeczny, w miarę możliwości co najmniej 1,5 m.
 10. Po zakończonej pracy pracownicy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty używane w procesie przygotowywania posiłków odpowiednimi środkami. Należy prowadzić ewidencję sprzątania i dezynfekcji (karta ewidencji znajduje się na drzwiach wejściowych do kuchni od wewnątrz).
 11. Po spożyciu posiłków przez osoby korzystające ze stołówki pracownicy myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 600C przy użyciu detergentów lub je wyparzają.
 12. Posiłek przeznaczony na dożywianie dla uczniów klas 1-4 wydają pracownicy kuchni w termosie wystawiając go za drzwi kuchni, skąd odbierają go wyznaczone przez dyrektora osoby. Pracownicy nie powinni mieć ze sobą kontaktu.
 13. Wychowankowie internatu korzystają ze stołówki szkolnej pod opieką wychowawcy w dwóch osobnych grupach.
 14. Po każdej grupie stoliki i krzesła są dezynfekowane.
 15. Posiłki nie mogą być wydawane w formie „szwedzkiego stołu”. Każdy korzystający ze stołówki otrzymuje talerz z posiłkiem indywidualnie bezpośrednio od pracownika kuchni.
 16. Osoby korzystające z obiadów spożywają je przy stolikach. W stołówce została zmniejszona ilość miejsc siedzących, tak aby był zachowany dystans społeczny W pomieszczeniu  nie może przebywać jednocześnie więcej osób niż miejsc siedzących. Pozostałe osoby oczekują na miejsce w stołówce na zewnątrz budynku.
 17. Po każdej grupie osób dezynfekowane są blaty stołów i krzesła.
 18. Posiłki wydawane są przez pracowników kuchni przez okienko. Pracownik wydający posiłek musi mieć zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki.
 19. Na stolikach nie może być wspólnych cukiernic, solniczek, wazy z zupą, pieczywa.
 20. Po zakończeniu wydawania posiłków pracownik kuchni zdejmuje rękawice zgodnie z instrukcją, wyrzuca je i myje ręce.
 21. Pomieszczenia kuchni i stołówki są często wietrzone, nie rzadziej jak raz na godzinę.

Załącznik nr 7

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19
bibliotek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Rzepinie

 1. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników i pracowników korzystających lub przebywających na terenie bibliotek szkolnych.
 2. Godziny pracy bibliotek dostosowane będą do potrzeb uczniów i nauczycieli.
 3. Podręczniki będą wydawane uczniom szkoły podstawowej według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela-biblliotekarza. Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości wychowawcom klas, którzy są zobowiązania do jego przestrzegania.
 4. Od osób korzystających z bibliotek wymagane jest noszenie rękawiczek oraz masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 5. Wprowadza się obowiązek noszenia rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych przez nauczycieli-bibliotekarzy.
 6. W bibliotece mogą odbywać się zajęcia biblioteczne dla większych grup (całych klas). Nauczyciel-bibliotekarz ma obowiązek zadbać, aby uczniowie zajmowali miejsca zachowując maksymalnie możliwy dystans społeczny.
 7. Wprowadza się obowiązek częstego wietrzenia bibliotek (co najmniej raz na godzinę) oraz dezynfekcji klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych przez różne osoby.
 8. Wypożyczanie książek oraz ich zwrot odbywa się bezpośrednio w bibliotece, nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na konkretny termin, bądź zamawiania książek w katalogu on-line.
 9. Przy stanowisku bibliotekarza może przebywać maksymalnie jedna osoba.
 10. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla uczniów. Książki podaje wyłącznie nauczyciel-bibliotekarz.
 11. Po przyjęciu książek od ucznia nauczyciel-bibiotekarz ma obowiązek każdorazowo dezynfekować blat, na którym leżały książki.
 12. Przyjęte książki, oznaczone datą zwrotu, zostają odłożone na okres 3 dni na wydzielone półki, odizolowane od innych egzemplarzy.
 13. Po wyznaczonym czasie kwarantanny, książki odkładane są na miejsce zgodne z numerem.

Załącznik nr 8

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA INTERNATU

LO W RZEPINIE W CZASIE EPIDEMII I NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

I . ZASADY OGÓLNE

1. Procedury postępowania na terenie Internatu obowiązują wszystkich wychowanków, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Na stronie internetowej szkoły w zakładce INTERNAT  zostaną umieszczone procedury wraz z deklaracją.

3. Kontakt z rodzicami przed zakwaterowaniem odbywać się będzie w miarę możliwości drogą elektroniczną, poprzez platformę Teams, dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

4. Wszystkie osoby przebywające w budynku Internatu mają obowiązek zgłosić dyżurującemu wychowawcy  wszelkie niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia.

5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, podjęte zostaną czynności związane
z powiadomieniem służb sanitarno – epidemiologicznych.

6. Budynek Internatu będzie zamknięty. Uczeń pełniący dyżur na korytarzu będzie otwierać je podczas wyjść w czasie wolnym i w razie potrzeb związanych z powrotem lub wyjściem
na zajęcia.

7. Do Internatu nie będą wpuszczane osoby, których obecność nie będzie konieczna
do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, które mają obowiązek wpisania się Rejestru odwiedzin.

8. Do Internatu nie mogą być wpuszczone osoby (zarówno pracownicy jak
i wychowankowie), którzy:

a) są na kwarantannie lub przebywają w izolacji domowej, albo mieszkają z osobą będącą
 na kwarantannie lub przebywającą w izolacji domowej,

b) w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID – 19,

c) w przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,

d) w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: temperatura ciała powyżej
37 stopni C, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie organizmu.

II. ZASADY ZAKWATEROWANIA I POBYTU W INTERNACIE

1. Przed zakwaterowaniem wychowanek przekazuje wychowawcy wypełnioną „Deklarację
o pobycie w Internacie LO w Rzepinie
„.

2. Do zakwaterowania mogą zgłaszać się wyłącznie osoby bez objawów chorobowych.

3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę występowania u wychowanka objawów chorobowych, wychowawca ma prawo odmówić przyjęcia do Internatu.

4.Jeśli objawy chorobowe pojawią się w trakcie pobytu w internacie, to wówczas wychowawca ma obowiązek odizolować chorego wychowanka zapewniając bezpieczeństwo (strefa izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica i dyrektora szkoły.

5. Miejscem odizolowania jest dyżurka wychowawcy.

6. Obowiązuje zakaz odwiedzin, do internatu nie mogą wejść żadne osoby postronne, w tym rodzice.

7. Wchodzący do internatu wychowanek jest zobowiązany każdorazowo do dezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu na hol.

8. Wskazane jest noszenie osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

9. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do oznakowanego worka.

10. Wychowankowie nie mogą przywozić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i rzeczy. Przybory szkolne i inne rzeczy nie powinny być używane przez osoby trzecie.

11. Z pomieszczeń wspólnych Internatu usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają jedynie przedmioty konieczne.

12. Zaleca się zachowanie 2- metrowego dystansu pomiędzy osobami na terenie całego Internatu.

13. Wszyscy mieszkańcy i pracownicy Internatu są zobowiązani do częstego mycia rąk
wg rozmieszczonych w budynku instrukcji: mydłem i wodą i/lub zdezynfekować je.

14. Ogranicza się opuszczanie swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku do niezbędnego minimum.

15. Ogranicza się kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie Internatu.
W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie i należy zachować odległości min. 2 m od rozmówcy.

16. Zobowiązuje się wychowanków do dołożenia wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie oraz systematycznie wietrzony.

17. Obowiązuje używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

18. Przed wejściem do stołówki szkolnej wychowanek zobowiązany jest do dezynfekcji rąk .

19. Na stołówce obowiązuje zasada zajmowania co drugiego miejsca.

20. Każdy pokój będzie wyposażony w płyn do dezynfekcji.

III . ZASADY DODATKOWE DLA WYCHOWAWCÓW I PRACOWNIKÓW

1. Pracownicy przebywają w Internacie wyłącznie w godzinach świadczenia pracy, jeżeli poza godzinami  – obowiązuje ich wpis do Rejestru odwiedzin.

2. Pracownicy przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy.

3. Pracownicy ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum.

4. Wychowawcy prowadzą edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej chorób zakaźnych, w tym COVID – 19.

5. Wychowawcy kontrolują i korygują przestrzeganie sanitarnych zasad postępowania
w Internacie przez wychowanków.

6. Wychowawcy i pracownicy stosują środki ochrony osobistej podczas kontaktu
z wychowankami (maseczki, rękawiczki).

7. Wychowawcy na bieżąco monitorują stan zdrowia wychowanków.

8. Wychowawcy dbają o zachowanie czystości w miejscach pracy i pokojach wychowanków, regularnie dezynfekują podłogi, biurka i przedmioty często dotykane.

9. Pracownicy obsługi odkażają po wyjściu wychowanków do szkoły powierzchnie płaskie (posadzki, stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce, klawiatury) i powierzchnie wspólne (klamki, poręcze, włączniki światła).

10. Po wyjściu uczniów na zajęcia szkolne wychowawca kończący dyżur nocny ma obowiązek otworzyć okna we wszystkich pokojach. Pracownik obsługi zamyka je ppo godzinie.

IV ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Każdego, kto poczuje się źle, u kogo wystąpią objawy grypopodobne (tj. kaszel, duszność, gorączka) i istnieje powód, by podejrzewać, że może on mieć COVID-19, odizolowuje się
od innych w odrębnym pomieszczeniu – dyżurka wychowawców.

2. W przypadku złego samopoczucia wychowanka wychowawca Internatu niezwłocznie odizolowuje go i powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go
z Internatu. Jeżeli objawy mogą wskazywać na Covid-19 informowana zostaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wzywa pogotowie ratunkowe.

3. Każdy, kto źle się czuje powinien unikać dotykania ludzi, powierzchni i przedmiotów oraz powinien zakrywać usta i nos, gdy kaszle lub kicha.

4. Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi możliwość zakażenia koronawirusem, należy poddać wietrzeniu i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty, klawiatura).

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Wychowawca sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach Internatu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7. O wszystkich niepokojących sytuacjach wychowawca informuje kierownika internatu
 i dyrektora szkoły.

Rodzicu!

– przekaż niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka,

– nie posyłaj do Internatu dziecka z objawami chorobowymi,

– stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w Internacie,

– nie posyłaj dziecka do Internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,

– zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w Internacie,

– przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania,

– pozostaw numer telefonu do kontaktu.

– jeżeli chcesz uzyskać informacje od wychowawcy kontaktuj się telefonicznie – 957596341.

Wychowanku!

– do Internatu przyjmowane są jedynie zdrowi uczniowie bez objawów infekcji,

– zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o to zakażenie,

– jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w Internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji,

– zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Internatu podczas obowiązywania stanu epidemii, przestrzegaj tych zasad,

– ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce,

– ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie Internatu.
W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m
od rozmówcy,

– noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku,

– zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, rekomendowany dystans to min.2 m,

– podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce,

– staraj się nie dotykać twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

– używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów,

– dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie raz często wietrzony,

– wchodząc do internatu i na stołówkę dezynfekuj ręce, myj je jak najczęściej wodą
z mydłem.

Wychowawco!

1. przychodź do pracy zdrowy. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym przełożonego,

2. zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myj ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu
z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby,

3. zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie
i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone,

4. dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2 m,

5. zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania,

6. przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu,

7. zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych i ich czystość,

8. w przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj wprowadzone zasady.

DEKLARACJA O POBYCIE W INTERNACIE LO W RZEPINIE

Imię i nazwisko ucznia ………………….………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/rodziców ……..…………………………………………………        

Numery telefonu do kontaktu:

1………………………………………………………

2 ……………………………………………………………….

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………… nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia ono żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

 Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować wychowawcę o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie kwaterować chorego dziecka do internatu.

                                                   …….…………………………………………………

       (data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w internacie procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w internacie.

 Zobowiązuję się do tego, aby dziecko nie przywoziło do internatu przedmiotów, które nie są mu potrzebne.

………….…………………………… ……………..

(data i czytelny podpis rodzica)

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego

. ……………………………………… ……………..

(data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy internatu o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.

……………………………………… ……………..

(data i czytelny podpis rodzica)

Załącznik nr 9

Zasady bezpiecznego  korzystania z dystrybutorów wody

Pamiętaj, aby korzystając z dystrybutora:

– umyć lub zdezynfekować ręce,

– unikać dotykania rękoma jakichkolwiek elementów dystrybutora poza przyciskiem kranika,

– korzystać wyłącznie z własnej butelki lub kubka,

– przy napełnianiu butelki wodą unikać dotykania jej wlotu do kranika dystrybutora,

– butelki (bidony) wielokrotnego użytku codziennie myć w roztworze łagodnego środka myjącego, przeznaczonego do mycia naczyń kuchennych, a korek szorować szczotką.

ZACHOWUJĄC ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, CHRONISZ SIEBIE I INNYCH!

Załącznik nr 1

Załącznik nr 10

MASZ OBJAWY CHOROBOWE? CZUJESZ SIĘ ŹLE? 

NIE LEKCEWAŻ !!! SKORZYSTAJ Z PORADY I ZADZWOŃ:

1. INFOLINIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – 800 190 590

2. SANEPID W SŁUBICACH – 95 758 20 03/telefon alarmowy 668  857 072

3. POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 lub 112

4. POWIATOWY SZPITAL W SŁUBICACH – 95 758 20 71

5. PRZYCHODNIA REJNOWA W RZEPINIE – 95 759 63 18

Załącznik nr 11

Rejestr wejść do budynków Zespołu Szkół w Rzepinie osób niebędących uczniami lub pracownikami Zespołu Szkół w Rzepinie

Lp.DataImię i nazwiskoGodzina wejściaGodzina wyjściaNumer telefonu
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Załącznik nr 12

EWIDENCJA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI

Zespół Szkół

ul. Wojska Polskiego 28 i 30

69-110 Rzepin

Budynek……………………………………………………

                  (nazwa pomieszczenia)

DATAGODZINA  Podpis pracownika w odpowiedniej rubryce  KONTROLA/UWAGI
     
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       

Załącznik nr 13

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej

(Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania  dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami)

 1. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym jednoczasowo może przebywać tylkojeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.
 • W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej,  czynnego poradnictwa nad uczniami z problemami zdrowotnymi oraz w ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi iniepełnosprawnością pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, będzie stosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 • Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej,  poza standardowymi treściami, będzie zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
 • W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości pielęgniarka będzie minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne (pielęgniarka szkolna  – Agnieszka Burzyńska tel: 500 162 287).
 • W kontaktach bezpośrednich będzie stosować maskę chirurgiczną lub przyłbicę.
 • Pomiary temperatury będą wykonywane termometrem bezdotykowym.
 • Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.
 • Zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni:

– dezynfekcja blatów, klamek (kilka razy w ciągu dnia)

– dezynfekcja używanego sprzętu medycznego: kozetka, waga, stetoskop, sprzęt do badań bilansowych, inny drobny sprzęt medyczny używany przy uczniu-dezynfekcja po każdym dziecku ,

– częste wietrzenie gabinetu,

– oddzielny pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki.

 • W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia/ pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, pielęgniarka skieruje osobę chorą do miejsca izolacji, a następnie do domu oraz zaleci kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje

dalszym postępowaniem oraz zgłosi podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 1.  O zainstniałej sytuacji pielęgniarka powiadamia rodziców ucznia, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka oraz dyrektora szkoły.
 1. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej pielęgniarka zadzwoni pod nr 112 – dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID- 19”.
 1. Uczeń z objawami będzie odizolowany w przeznaczonym do tego pomieszczeniu do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka  poleci uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki.
 1. Uczeń/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany.
 1. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia/pracownika, będzie zdezynfekowane i przewietrzone.
Skip to content