Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU

Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Staszica

w Rzepinie

>> REGULAMIN INTERNATU – pobierz plik WORD <<

REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU

Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Staszica

w Rzepinie

Internat LO jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów LO, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. W sytuacji wyjątkowej dyrektor ZS może wyrazić zgodę  na zamieszkanie w internacie ucznia innej szkoły. Podstawowym zadaniem internatu jest zapewnienie wychowankom opieki oraz stworzenie sprzyjających warunków do systematycznej i efektywnej pracy. Za bezpieczeństwo wychowanka w drodze z domu do internatu oraz z internatu do domu,  ponoszą odpowiedzialność rodzice. 

§ 1

Informacje wstępne, zasady rekrutacji

 1. Wychowanek internatu LO jest uprawniony do korzystania z praw i ma obowiązek spełniać wymogi określone Statutem ZS w Rzepinie oraz przestrzegać inne przyjęte zasady współżycia. Zadaniem internatu jest zapewnienie młodzieży warunków do nauki.
 2. Internat jest przeznaczony dla tych wychowanków, którzy chcą się uczyć i przyjmują związane z tym obowiązki.
 3. Sprawy niewyszczególnione w regulaminie regulują zarządzenia dyrektora ZS.
 4. Warunkiem przyjęcia ucznia do internatu jest  akceptacja niniejszego  Regulaminu. 
 5. Do internatu przyjmowani są uczniowie liceum, w przypadku wolnych miejsc mogą być przyjęci uczniowie z innych szkółka zgodą organu prowadzącego.
 6. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają uczniowie, którzy:
 1. nie mają możliwości codziennych dojazdów do szkoły ze względu na brak połączenia komunikacyjnego lub odległość do miejsca zamieszkania;
 2. mają trudną sytuację materialną;
 3. pochodzą z rodzin niepełnych;
 4. posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym lub niepełnosprawności;
 5. uzyskali dużą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i mają wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
 1. Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko korzystało z internatu składają w sekretariacie szkoły podanie o zakwaterowanie do końca danego roku szkolnego.
 2. Kandydaci do liceum podanie do internatu dołączają do dokumentów złożonych w celach rekrutacji.
 3. Uczniowie, którzy mieszkali w internacie do końca danego roku szkolnego muszą złożyć deklarację o zamiarze kontynuowania zakwaterowania.
 4. Jeżeli liczba uczniów przewyższa liczbę miejsc, którymi dysponuje szkoła, wnioski rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostają najpóźniej
  tydzień od zakończenia postępowania rekrutacyjnego do liceum.

§ 2

Organizacja życia w internacie

 1. Rozkład dnia:
  1. Pobudka godz. 6:45
  2. Toaleta poranna  od 6:45 do 7:00
  3. Śniadanie w godz. od 7:00 do 7:30
  4. Sprzątanie pokoi  od 7:30 do 7:45
  5. Wyjście do szkoły od 7:45 do 8:00
  6. W godzinach od 8:00 do 14:00 internat jest zamknięty dla wychowanków
  7. Obiad w godz. od 14:00 do 15:00
  8. Czas wolny  od 15:00 do 17:30
  9. Kolacja w godz. od 17:30 do 18:00
  10. Nauka własna od 18:00 do 21:00
  11. Toaleta wieczorna 21:00 – 22:00
  12. Cisza nocna w godz. od 22:00 do 6:45
  13. w dniu wyjazdowym dyżur dzienny na holu pełniony jest godzinach 12:00 – 14:00
 2. Każde wyjście z internatu poza czasem wolnym musi być uzgodnione z dyżurnym wychowawcą. 
 3. Zgłoszenie się do internatu w dniach przyjazdowych powinien nastąpić
  w godzinach od 19:00 do 21:00 (w szczególnych przypadkach,
  po uprzednim telefonicznym poinformowaniu przez rodzica dyżurnego wychowawcę, do godziny 22:00).
 4. Każdorazowe wyjście z internatu w dniach przyjazdowych wymaga zwolnienia się u wychowawcy dyżurnego i musi nastąpić do godziny 20:30. 
 5. W razie nieprzybycia do internatu w określonym terminie rodzic powiadamia wychowawcę dyżurnego.
 6. Wyjazdy do domu w ciągu tygodnia są możliwe tylko w sytuacjach szczególnych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcy internatu przez rodziców wychowanka.
 7. W razie jednodniowej niedyspozycji wychowanek pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej. Okres dłuższej choroby wychowanek powinien spędzać w domu.
 8. Mieszkańców internatu reprezentuje demokratycznie wybrana Rada Samorządu Internatu .

§ 3

Nauka własna

 1. Nauka własna to czas obowiązkowo przeznaczony na indywidualną naukę wychowanków. Zgodnie z rozkładem dnia  organizowany jest codziennie w godzinach 18:00 – 21:00.
 2. Obecność w internacie w czasie nauki własnej jest obowiązkowa.
 3. Wszyscy wychowankowie w tym czasie są zobowiązani do przebywania i w swoich pokojach lub, za zgodą wychowawcy, w auli.
 4. Korzystanie z pomocy koleżeńskiej w tym czasie odbywa się w porozumieniu z wychowawcą.
 5. W czasie nauki własnej obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz przemieszczania się pomiędzy pokojami.
 6. Wyjście na zajęcia pozalekcyjne lub inne zajęcia dodatkowe (nie dotyczy zajęć przygotowania do matury oraz związanych z realizacją profilu klasy), które odbywają się w czasie nauki własnej następuje
  na pisemny wniosek rodzica wychowanka, który musi uzyskać akceptację dyrektora ZS.
 7. Wyjście wychowanka podczas nauki własnej odnotowywane jest w Dzienniku Raportów.
 8. Jednorazowego zwolnienia z nauki własnej może dokonać wychowawca na podstawie prośby rodziców.
 9. Podczas nauki własnej wychowankowie zobowiązani są do:
  1. odrobienia zadań domowych,
  2. bieżącego przygotowania się do lekcji,
  3. efektywnego wykorzystania czasu na naukę.
 10. Wychowankowie, którzy uzyskują oceny  niedostateczne do momentu ich poprawy mogą mieć zorganizowaną dodatkową naukę własną w godzinach 16:00 – 17:30. Decyzję w tej sprawie podejmuje wicedyrektor ZS pełniący funkcję kierownika internatu na wniosek nauczycieli prowadzących dane zajęcia, wychowawcy klasy lub rodzica.
 11. W przypadku naruszenia w/w zasad będą stosowane kary dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Internatu ZS.

§ 4

Wyżywienie

 1. Wychowanek  ma prawo do odliczenia  kosztów za niewykorzystane posiłki z wcześniejszym dokonaniem odpisu.
 2. W przypadku planowanej nieobecności w internacie uczeń ma obowiązek osobiście lub telefonicznie zgłosić ten fakt wychowawcy i intendentowi, przynajmniej trzy dni wcześniej.  
 3. Odliczenie poniesionych kosztów może nastąpić tylko wówczas, jeżeli nieobecność wychowanka zostanie wcześniej zgłoszona. 
 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona wcześniej nieobecność na posiłkach nie podlega zwrotowi kosztów.
 5. Odliczenie  kwoty następuje w płatnościach należnych w następnym miesiącu.
 6. Opłaty za wyżywienie wnoszone są do dnia 10 każdego miesiąca
  na podane konto bankowe. 

§ 5

Zasady współżycia w internacie

 1. Współżycie wychowanków powinno opierać się na zasadach uczciwości i uprzejmości wobec koleżanek, kolegów i wszystkich pracowników internatu. Wychowankowie starsi winni służyć pomocą młodszym kolegom.
 2. Wszelkie nieporozumienia między wychowankami rozpatruje wychowawca grupy oraz  Rada Samorządu Internatu.
 3. Odwiedziny znajomych oraz kolegów odbywają się tylko za zgodą wychowawcy, po okazaniu dowodu tożsamości, w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę. W uzasadnionych przypadkach odwiedzający,
  za zgodą wychowawcy i współmieszkańców, może wejść do pokoju.

§ 6

Samorząd internatu

 1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w Internacie tworzą Samorząd Internatu.
 2. Najwyższą władzą samorządu jest ogólne zebranie członków całej społeczności.
 3. Władzą wykonawczą jest Rada Samorządu Internatu, która realizuje zadania określone na zebraniu ogółu członków.
 4. Wybory do Rady odbywają się na zasadach demokratycznych podczas zebrania wszystkich wychowanków.
 5. Kadencja Rady Samorządu Internatu trwa przez okres roku szkolnego. W jej skład wchodzi trzech wychowanków.
 6. Do zadań Samorządu należy:
  1. organizowanie społeczności internatu do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych i innych określonych w regulaminie,
  2. przedstawienie wychowawcom opinii o potrzebach mieszkańców,
  3. spełnianie wobec władz szkolnych roli rzecznika interesów ogółu mieszkańców,
  4. organizowanie wypoczynku i rozrywki, współudział w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
  5. organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym na trudności szkolne,
  6. przygotowanie planu dyżurów i kontrola wywiązywania się przez wychowanków z tego obowiązku, 
  7. troska o porządek i bezpieczeństwo.

§ 7

Prawa wychowanka internatu

Wychowanek internatu ma prawo do:

 1. Poszanowania godności własnej.
 2. Przejawiania własnej aktywności w organizowaniu różnych form życia kulturalnego w internacie.
 3. Korzystania z wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do rozwijania zainteresowań i kulturalnego spędzania czasu.
 4. Rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań poza terenem internatu
  za zgodą rodziców i wychowawców grupy.
 5. Jawnego, ale kulturalnego wyrażania swoich opinii dotyczących życia w internacie.
 6. Korzystania z pomocy innych wychowanków oraz wychowawców w nauce.
 7. Uczestniczenia w indywidualnych i zespołowych formach wypoczynku i rekreacji (wycieczki, zajęcia sportowe, wyjścia do kina, wyjazdy
  do teatru itp.).
 8. Przyjmowania osób odwiedzających, po uzgodnieniu z wychowawcą.
 9. Składania wniosków i propozycji odnośnie organizacji zajęć, warunków zamieszkania, wyżywienia itp.
 10. Wzajemnego odwiedzania się w pokojach w czasie wolnym od nauki
  (do ciszy nocnej).
 11. Wychowankowie klas trzecich mają prawo być zwolnieni z części obowiązków w ostatnim semestrze nauki.
 12. Wychowankowie mogą korzystać z samochodów prywatnych tylko
  na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. 

§ 8

Obowiązki wychowanka internatu

Wychowanek internatu jest zobowiązany:

 1. Ściśle przestrzegać  rozkładu dnia.
 2. Godnie i kulturalnie zachowywać się w internacie i poza nim; dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgaryzmów.
 3. Przestrzegać zasad  współżycia społecznego oraz rozkładu zajęć w internacie określonego w niniejszym regulaminie.
 4. Okazywać szacunek pracownikom internatu i całej szkoły.
 5. Troszczyć się o mienie internatu.
 6. Dbać o czystość i porządek w internacie. Codziennie sprzątać pokoje oraz  raz w tygodniu porządki generalne.
 7. Oszczędnie korzystać z wody i energii elektrycznej. Gasić światło
  po wyjściu z pokoju,  łazienki, toalety.
 8. Naprawić wyrządzone przez siebie szkody.
 9. Uczestniczyć  w nauce własnej i wykorzystywać efektywnie czas przeznaczony na naukę.
 10. Wykonywać  polecenia wychowawców internatu.
 11. Wykonywać prace na rzecz internatu, w tym pełnić dyżury zgodnie z Regulaminem dyżurów.
 12. Zgłaszać wychowawcy internatu wszelkie zauważone awarie i usterki.
 13. Korzystać z urządzeń wydających dźwięk w sposób nie przeszkadzający mieszkańcom internatu i pracownikom szkoły.
 14. Każdorazowo zgłaszać wyjścia z internatu i terminowo wracać.
 15. Regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 16. Informować wychowawcę o fakcie dłuższego pobytu w domu z powodu choroby bądź innych przyczyn.
 17. Rozliczyć się z internatem na koniec każdego roku szkolnego  w postaci uzyskania wpisów w  tzw. obiegówce internatu.
 18. Terminowo wnosić opłaty za internat.

 

§ 9

Odpowiedzialność za powierzone mienie

 1. Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu wychowanek zobowiązany jest naprawić lub zniszczony sprzęt odkupić, w przypadku niewykrycia sprawcy dewastacji kosztami napraw obciążani są wszyscy mieszkańcy. W takich przypadkach może zostać również potrącona kaucja.
 2. Każdy wychowanek przed pierwszym zakwaterowaniem w internacie zobowiązany jest wpłacić kaucję, która stanowi zabezpieczenie na poczet poczynionych szkód. W razie niestwierdzenia usterek i braków, kaucja jest zwracana po rozliczeniu się z powierzonego mienia, w momencie wyprowadzenia się. Wysokość kaucji corocznie ustala dyrektor szkoły.
 3. Dekorowanie pokoi i wszelkie zmiany w umeblowaniu, winny być wcześniej uzgodnione z wychowawcą.
 4. Każdy wychowanek jest odpowiedzialny za całość powierzonego
  mu mienia internatu.
 5. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach.
 6. Zabrania się wynoszenia z pokoju mebli, tapczanów i innych sprzętów, które są wpisane na stan.
 7. Zabrania się wynoszenia naczyń ze stołówki. 

§ 10

Zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia

 1. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w internacie i poza nim.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe  zabrania się zamykania pokoju od wewnątrz.
 3. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie opuszczają internat zostawiając otwarte drzwi
  od pokoju.
 4. Nie można wychylać się z okien, z balkonów oraz siadać na parapetach i balustradach balkonów.
 5. Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu wszelkich czynności.
 6. Nie można przechowywać w internacie środków mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.
 7. Zabrania się instalowania urządzeń elektrycznych w pokojach bez zgody wychowawcy oraz manipulowania w gniazdkach elektrycznych. Wszelkie usterki elektryczne należy zgłaszać wychowawcy lub konserwatorowi.
 8. Wychowanek, których korzysta z urządzeń elektrycznych jest zobowiązany do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz  wyłączania ich po zakończeniu używania. 
 9. Zabrania się palenia papierosów na terenie internatu, w tym papierosów elektronicznych.
 10. Zabrania się wnoszenia do internatu, posiadania i dystrybucji alkoholu i innych środków odurzających oraz przebywania w internacie będąc    pod ich wpływem.

§ 11

Nagrody

 1. Za wzorowe wykonywanie powinności wychowanek może otrzymać:
  1. pochwałę wychowawcy,
  2. pochwałę wychowawcy wobec całej grupy,
  3. pochwałę dyrektora szkoły,
  4. list pochwalny do rodziców,
  5. nagrodę i dyplom na koniec roku szkolnego.

§ 12

Kary

 1. Za naruszenie zasad regulaminu mieszkańca internatu wychowanek może otrzymać niżej wymienione kary:
  1. dodatkowy dyżur w internacie lub na stołówce,
  2. wykonanie prac społecznych,
  3. zakaz wyjść z internatu,
  4. zakaz przyjmowania gości, 
  5. upomnienie wychowawcy,
  6. naganę wychowawcy,
  7. naganę dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców (z powiadomieniem rodziców),
  8. skreślenie z listy mieszkańców.
 2. Za nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach wychowanek może zostać ukarany:
  1. upomnieniem ustnym wychowawcy internatu,
  2. pisemnym upomnieniem wychowawcy,
  3. pisemnym upomnieniem dyrektora,
  4. naganą dyrektora,
  5. usunięciem z internatu.
 3. Kary z punktu 2 odnotowywane są przez wychowawców w zeszycie raportów i informowani są o nich rodzice.
 4. Wychowawcy internatu mogą wnioskować o skreślenie wychowanka z listy mieszkańców internatu z pominięciem gradacji kar, gdy:
  1. jego postępowanie zagraża bezpieczeństwu uczniów szkoły i innych osób,
  2. jest ono jedynym sposobem ochrony innych uczniów przed przemocą i agresją z jego strony,
  3. jego postępowanie może prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii u mieszkańców internatu,
  4. dopuścił się czynów o charakterze kryminalnym,
  5. bez usprawiedliwienia opuszcza lekcje.
 5. Skreśla się wychowanka z listy mieszkańców internatu na czas określony w sytuacji, gdy wychowanek po raz pierwszy:
 1. przebywa w internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 2. wnosi alkohol na teren szkoły i internatu,
 3. posiada, zażywa, rozprowadza lub nakłania innych do zażywania środków odurzających,
 4. otrzymał naganę dyrektora za opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia.
 1. Powtórne relegowanie wychowanka może skutkować brakiem możliwości ponownego przyjęcia do internatu.
 2. Wychowankowie pozbawieni miejsca w internacie mogą przebywać        na jego terenie wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora.
 3. Rodzice wychowanka ukaranego naganą dyrektora zobowiązani są
  do kontaktu z dyrekcją szkoły i pedagogiem w celu podpisania kontraktu. W przypadku niepodpisania kontraktu przez rodzica i wychowanka następuje skreślenie ucznia z listy mieszkańców internatu.
 4. Wychowanek internatu może być ukarany zakazem opuszczania internatu w czasie wolnym  na wniosek wychowawcy klasy, w przypadku, gdy     nie osiąga pozytywnych rezultatów w nauce i ma wiele ocen niedostatecznych.

§ 13

Regulamin dyżurów 

W ramach systematycznej pracy samorządowej w internacie wychowankowie pełnią dyżury, których ogólnym celem jest usprawnienie organizacji życia społeczności internackiej. Dyżurni zobowiązani są wykonywać swoje zadania dokładnie i terminowo. 

 1. Obowiązkiem każdego wychowanka jest pełnienie dyżurów na terenie internatu. Z dyżurów w II okresie zwolnieni są uczniowie.
 2. Dyżury w internacie podzielone są na:
  1. dyżur w pokoju,
  2. dyżur dzienny na holu w godzinach 14:00 – 15:30, w dniu wyjazdowym od 12:00 do 14:00,
  3. dyżur popołudniowy na holu w godzinach 15:30 – 17:30,
  4. dyżury porządkowe na stołówce po śniadaniu, obiedzie i kolacji oraz w łazienkach po zakończeniu kąpieli, ale nie później niż
   do godziny 22:00.
 1. Grafiki dyżurów sporządza wychowawca grupy w uzgodnieniu z Radą Samorządu, dyżury w pokojach ustalają mieszkańcy pokoju.
 2. Harmonogram dyżurów sporządzany jest na miesiąc kalendarzowy i wywieszany na tablicy ogłoszeń.
 3. Dyżurny, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków będzie ukarany zgodnie z gradacją kar.
 4. Dyżurny pokoju:
  1. dba o czystość pokoju,
  2. codziennie wynosi śmieci,
  3. codziennie wyciera kurze i dba o czystość mebli,
  4. codziennie zamiata i myje podłogę.
 5. Dyżurny dzienny:
  1. pobiera klucze do internatu z sekretariatu szkoły i oddaje je wychowawcy po zakończeniu dyżuru,
  2. dopilnowuje, aby na terenie internatu przebywali wyłącznie jego wychowankowie.
 6. Dyżurny popołudniowy:
  1. pełni dyżur w godzinach popołudniowych od 15:30 – 17:30, pomaga wychowawcy w komunikowaniu się z mieszkańcami internatu,
  2. otwiera drzwi gościom i zgłasza wychowawcy fakt przebywania innych osób na terenie internatu,
  3. jest reprezentantem społeczności internatu, winna go  cechować kultura osobista i estetyczny wygląd,
  4. wykonuje czynności porządkowe: dba o rośliny doniczkowe
   na holu, po zakończeniu dyżuru zamiata wszystkie korytarze            i schody oraz wejście do internatu.
 7. Miesięczny harmonogram dyżurów jest ustalany przez wychowawcę internatu. 
 8. 10.Ustala się, że funkcję dyżurnego internatu wychowankowie pełnią pojedynczo. 
 9. Do obowiązków dyżurnych porządkowych należy:
  1. na stołówce: zebranie pozostawionych naczyń, wytarcie stolików, ustawienie krzeseł, pozamiatanie podłogi,
  2. w łazienkach: umycie umywalek, wyniesienie śmieci, zmycie podłogi.

 § 14

Dyżury w pokojach

                            

 1. Za porządek w pokoju odpowiedzialni są wszyscy jego mieszkańcy. W celu koordynacji działań mieszkańcy każdego pokoju opracowują miesięczny harmonogram dyżurów.
 2. Dyżurny pokoju dopilnowuje, aby przed wyjściem do szkoły:
 1. żadne urządzenia nie były podłączone do kontaktu, 
 2. kosz był opróżniony ze śmieci,
 3. tapczany zaścielone i przykryte kocem,
 4. panował ład i porządek w pokoju.
 1. Harmonogram dyżurów opracowywany jest na dany miesiąc i jest    umieszczany na drzwiach pokoju.
 2. Za niewywiązanie się z obowiązków wychowawca internatu może zastosować kary regulaminowe zgodnie z Regulaminem Internatu.

§ 15

Informacje dodatkowe

 1. Przydział wychowanków do pokoju odbywa się na początku roku szkolnego.
 2. Zmiany zakwaterowania mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody wychowawcy i akceptacji tej decyzji przez wicedyrektora ZS pełniącego funkcję kierownika internatu.
 3. W pierwszym tygodniu mieszkańcy każdego pokoju podpisują „Kartę pokoju”, w która zawiera opis i stan jego wyposażenia.
 4. Oględzin pokoju dokonuje komisja składająca się z 2 przedstawicieli wychowanków, wychowawcy, przedstawiciela dyrektora ZS, pracownika obsługi.
 5. „Karta pokoju” jest formą rozliczenia się wychowanków z internatem i w przypadku niezgodności może stanowić podstawę  odebrania kaucji.
 6. W internacie można przechowywać tylko przedmioty konieczne do nauki i codziennego życia w internacie.
 7. Nie należy w internacie przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych przedmiotów. W wypadku ich utraty internat nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców internatu, troskę ich zdrowie oraz należyty rozwój psychofizyczny na wyposażeniu internatu znajduje się alkomat.
 9. Jeżeli zachodzi  uzasadnione przypuszczenie, że mieszkaniec internatu znajduje się pod wpływem alkoholu, wychowawca dyżurujący ma prawo poddać mieszkańca internatu badaniu niezbędnemu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie. Z przeprowadzonego badania sporządza się notatkę służbową.
 10. Mieszkaniec internatu jest obowiązany poddać się badaniu o którym mowa w ust. 9. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje natychmiastowe zawiadomienie Policji w celu przeprowadzenia badania i sporządzenia protokołu. Zaistnienie tych okoliczności potwierdza wychowawca dyżurujący w Dzienniku Raportów.
 11. W przypadku przypuszczenia, że mieszkaniec internatu znajduje się      pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, dyżurujący wychowawca powiadamia Policję.
 12. Jeżeli wychowanek jest pod wpływem alkoholu/środków odurzających wychowawca niezwłocznie o tym fakcie powiadamia rodziców, którzy są zobowiązani do zabrania dziecka z internatu.
 13. W dniu wyjazdowym, przed opuszczeniem internatu, należy zamknąć okna, wyłączyć z kontaktu urządzenia elektryczne oraz zgasić światło.

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodziców
 2. Oświadczenie wychowanka
 3. Karta pokoju
 4. Karta przeprowadzki
 5. Umowa na korzystanie z zakwaterowania
 6. Zgoda na zajęcia dodatkowe w godzinach nauki własnej
 7. Oświadczenie o zgłoszenie się do internatu w dniach przyjazdowych
 8. Obiegówka
 9. Podanie do internatu
 10. Deklaracja o kontynuacji zakwaterowania

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodziców …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Telefony kontaktowe 1)………………………………   2) ………………………………

Informacja o stanie zdrowia wychowanka (alergie, choroby przewlekłe – opieka lekarzy specjalistów, przyjmowane leki i ich dawkowanie)

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

I Oświadczam, że:

 • biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas samodzielnego przejazdu z domu do internatu i z powrotem oraz wyjść z internatu w czasie wolnym zgodnie z obowiązującym regulaminem,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w internacie.

II  Wyrażam zgodę  na: 

 • udział w planowanych zajęciach i imprezach organizowanych przez wychowawców
  w internacie lub szkole,
 • konsultację medyczną i w razie konieczności zabieg oraz zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych kosztów leczenia i przewiezienia dziecka do szpitala w przypadku braku możliwości skontaktowania się wychowawcy z rodzicami,
 • poddanie badaniu alkomatem w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu,
 • zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wychowawczo-opiekuńczej działalności internatu,
 • wykorzystanie wizerunku mojego dziecka związane z obróbką i powielaniem zdjęć
  za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.

III Zobowiązuję się do:

 • wpłaty kaucji i opłaty za środki czystości,
 • terminowego uiszczania opłat za wyżywienie do dnia 10 każdego miesiąca,
 • ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie przez moje dziecko 

przedmiotów stanowiących własność internatu, jego pracowników bądź innych 

wychowanków,

 • niezwłocznego zabrania mojego dziecka do domu w przypadku jego choroby lub gdy będzie pod wpływem alkoholu/środków odurzających,
 • współpracy z wychowawcami internatu przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych, 
 • niezwłocznego poinformowania wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka
  w internacie,
 • dostarczenia pisemnego zwolnienia lub poinformowanie telefoniczne wychowawcy internatu o wyjeździe dziecka z internatu, kiedy nie odbywa się ono w dniu wyjazdowym

IV Przyjmuję do wiadomości, że

 • w przypadku wykroczenia przeciwko prawu, naruszania Statutu Szkoły, Regulaminu Internatu lub innych przepisów porządkowych zostaną zastosowane kary regulaminowe łącznie
  ze skreślenie z listy uczniów i pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie,
 • w dniu przyjazdowym dziecko zgłosi się do internatu do godziny 21:00. W przypadku konieczności późniejszego przyjazdu zostanie poinformowany wychowawca internatu.

V Uwagi rodzica

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Regulamin Internatu oraz inne dokumenty regulujące życie w placówce są dostępne w pokoju wychowawców. W godzinach dyżurowania poszczególnych wychowawców istnieje możliwość kontaktów osobistych bądź telefonicznych z wychowawcami.

Telefon kontaktowy: 95 7596341

Numer konta do wpłaty za wyżywienie: 68 8371 0009 0001 8151 2000 0190.

……………………… ………………………..

      (data) (podpis)

OŚWIADCZENIE

 1. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za powierzony pokój oraz znajdujące się w nim wyposażenie i w razie ich zniszczenia będę ponosił(a) odpowiedzialność materialną.
 2. Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany z obowiązującym Regulaminem Internatu LO w Rzepinie oraz przepisami BHP i P/POŻ, które zobowiązuję się przestrzegać.

Rzepin, dnia …………………………..                        ……………………………………….

                                                                                         (podpis ucznia)

KARTA POKOJU NR …………….

MIESZKAŃCY:

1………………………………. 2 …………………………….

3………………………………. 4 …………………………….

5………………………………. 6 …………………………….

STAN

 

 

OPIS

MEBLE

                       

ŚCIANY 

 

PODŁOGA

 

INNE

(w tym: miotła, zmiotka, szufelka, kosz, koc)

 

PODPISY MIESZKAŃCÓW                                                             

1………………………………                       

2………………………………                       

3………………………………                       

4………………………………                        

5………………………………  

6………………………………                         

       

 PODPISY KOMISJI

1………………………………                           

2………………………………                          

3………………………………                          

3………………………………   

          

Dokonane zmiany w ciągu roku szkolnego 

Data

Opis zmian

Podpisy mieszkańców

Podpis wychowawcy

    
    
    

KARTA PRZEPROWADZKI

ZMIENIAJĄCY POKÓJ ZABIERA ZE SOBĄ KOC.

NAZWISKO I IMIĘ WYCHOWANKA ……………………………………………………………

NUMER POKOJU PRZED PRZEPROWADZKĄ  ………………………………………………..

PROPONOWANY NUMER POKOJU…………………………………………………………….

DATA PRZEPROWADZKI ……………………………………………………………………….

UWAGI O STANIE POKOJU……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

ZGODA WYCHOWAWCY …………………………………………………………………….

ZGODA DYREKCJI …………………………………………………………………………….

UMOWA NA KORZYSTANIE Z ZAKWATEROWANIA 

W INTERNACIE LO W RZEPINIE

Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Zespołem Szkół w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 30, 69-110 Rzepin , zwanym w dalszej części umowy świadczeniodawcą, reprezentowanym przez 

 Dyrektora Szkoły ………………………….

a rodzicami ucznia ……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

zwanymi w dalszej części umowy świadczeniobiorcą reprezentowanymi przez:

1. …………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………..

Zamieszkałymi w ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dokładny adres zamieszkania – korespondencji wraz z aktualnym numerem telefonu)

w sprawie zamieszkania ucznia LO  w Internacie i korzystania z wyżywienia na czas trwania nauki.

§1

Umowa obowiązuje od …………………………………… na czas pobierania nauki przez 

…………………………………………………………………………………………….……..

 (imię i nazwisko ucznia)

§2

Uczniowi wymienionemu w §1 świadczeniodawca zapewnia zakwaterowanie w Internacie i całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie od poniedziałku do czwartku oraz 2 posiłki w piątki) 

§ 3

 1. Opłaty związane z zakwaterowaniem w internacie obejmują:
  1. należność za wyżywienie,
  2. udział w kosztach zakwaterowania.
 2. Należność za wyżywienie zależy od ilości dni spędzonych w internacie w okresie rozliczeniowym. Kwotę należną podaje w każdym miesiącu intendent.
 3. Nie  obciąża się wychowanka kosztami posiłków w dniach nieobecności w internacie, o ile nieobecność zostanie zgłoszona do intendenta z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 4. Odliczenia dokonywane są wyłącznie przez intendenta. 
 5. Wysokość stawki dziennego wyżywienia corocznie ogłasza  dyrektor ZS w formie komunikatu. 

§4

 1. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do dokonania w sekretariacie szkoły wpłaty kaucji w pierwszym tygodniu obowiązywania niniejszej umowy.
 2. Wysokość kaucji wynosi …… zł.
 3. Kaucja jest gwarantem należytego dbania o powierzone mienie i służy na pokrycie kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń dokonywanych w Internacie przez mieszkańców.
 4. Świadczeniobiorca nie może samodzielnie dokonywać zmian w umeblowaniu pokoju.
 5. Stan pokoju w momencie opuszczenia Internatu musi być zgodny ze stanem w momencie zamieszkania.
 6. W przypadku wyczerpania środków z kaucji na naprawę zniszczeń, wychowanek Internatu jest zobowiązany do dokonania wpłaty kolejnej kaucji.
 7. Niewykorzystane środki z kaucji zwracane są wychowankowi w momencie zakończenia nauki,  przy odbiorze dokumentów lub w związku z rezygnacją z  Internatu.
 8. Zwroty kaucji dokonywane są w Sekretariacie Szkoły.

§5

 1. Wysokość opłat za wyżywienie  w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie.
 2. O zmianie opłat świadczeniobiorcy będą powiadomieni z wyprzedzeniem.

§6

 1. Świadczeniobiorca zobowiązuje się do regulowania wpłat za wyżywienie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc na konto 68 8371 0009 0001 8151 2000 0190.W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wychowanka internatu oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
 2. Świadczeniobiorca zobowiązuje się do uregulowania wpłaty za udział w kosztach  zakwaterowania jednorazowo w kwocie …… zł za cały rok szkolny  podczas pierwszego zakwaterowania. 

§7

Świadczeniodawca może obciążyć świadczeniobiorcę kosztami powiadamiania o powstałych zaległościach z tytułu opłat za Internat bezpośrednio z dokonywanych wpłat (koszt wysłania listu poleconego). W związku z powstałymi zaległościami naliczane są odsetki zgodnie                           z obowiązującymi przepisami.

§8

W przypadku niewywiązywania się przez świadczeniobiorcę z obowiązku terminowego uiszczania opłat za Internat świadczeniodawca rości sobie prawo do pozbawienia ucznia prawa                      do zamieszkania w Internacie (rozwiązanie umowy).

§9

Rozwiązanie umowy następuje w sytuacji:

 1. Przerwania lub zakończenia przez ucznia nauki w szkole.
 2. Rezygnacji (odejścia) przez ucznia z internatu potwierdzonej przez rodziców.
 3. Pozbawienia prawa zamieszkania w internacie na podstawie Statutu Szkoły lub Regulaminu Internatu.
 4. Nieuregulowania zadłużenia ucznia za okres 2 miesięcy.

§10

Świadczeniobiorca zobowiązany jest powiadomić Szkołę o zmianie:

 1. Adresu zamieszkania i korespondencji.
 2. Numeru telefonu kontaktowego.

§11

W sprawach nie regulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu a w ostateczności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ŚWIADCZENIOBIORCA                                                                ŚWIADCZENIODAWCA

……………………………………..                                             ……………………….……… (podpisy rodziców)                         podpis dyrektora

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka………………………………………

                                                                                                       (imię i nazwisko)

od …………………………………………. do …………………………………………..

(data)                                                    (data)

z  nauki własnej w dniach …………………………………………………………………

(dni tygodnia)

w związku z ……………………………………………………………………………….

                                                                                (uzasadnienie)

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas nieobecności na nauce własnej.

……………………………

     (data)

……………………

 (podpis)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moja córka/syn …………………………………………………………………… 

nie będzie przyjeżdżać do internatu w dniach przyjazdowych.

…………………………… ……………………

     (data) (podpis)

KARTA OBIEGOWA WYCHOWANKA INTERNATU

………………………………………………………  

                      (nazwisko i imię ucznia)        

    ……………..

                                                            (numer pokoju)

TABELA ROZLICZENIA

 

Osoba odpowiedzialna

Data

Potwierdzenie

Opłaty za internat 

intendent

  

Stan pokoju

Wychowawca internatu

  

Uwagi:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………..

(podpis)

Akceptacja dyrektora ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie odbioru kaucji.

…………………………………………………………………………………

………………………………

                                                                                                                   (data, podpis ucznia)

ZAŁĄCZNIK NR 9

…………………………………………………. ………………….., …………….

           (imię i nazwisko)   (miejscowość)             (data)

…………………………………………………..

……………………………………………………

                (adres)

Dyrektor

Zespołu Szkół w Rzepinie

Podanie o przyjęcie do Internatu

Proszę o przyznanie miejsca w internacie w roku szkolnym 202…./202….

mojemu dziecku…………………………………………………………………………….. .

                                                                   (imię i nazwisko ucznia)

I. INFORMACJE PERSONALNE:

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………..

PESEL dziecka ………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodzice/ opiekunowie

Ojciec …………………………………………………………………………………   ………………………………

                                 (imię i nazwisko)                                                                                                (wzór podpisu)

Matka …………………………………………………………………………………   ……………………………….

                               ( imię i nazwisko)                                                                                (wzór podpisu)

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefony kontaktowe: 1. ……………………………    2 …………………………………

II. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA:

 1. Opinia o stanie zdrowia dziecka: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Informacja o przyjmowanych lekach …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas pobytu w placówce.

Stwierdzam, że wszystkie podane wyżej informacje są prawdziwe.

…………………………                                                                      …………………………………………………

   (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis rodziców/opiekunów)

ZGODA RODZICÓW

Oświadczam, że ……………………………………………………………. na opuszczanie terenu internatu

                                                                        wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody

przez mojego/ moją ……………………………………………………………………………………………………..

syna/ córkę                                                  imię i nazwisko

w czasie wolnym przeznaczonym do dyspozycji młodzieży, zgodnie z rozkładem dnia internatu i biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne wydarzenia mające miejsce poza terenem internatu w czasie wolnym. Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie wyjazdów do dom
i powrotu do internatu i zobowiązuję się, że mój / moja syn/ córka przybędzie do internatu w niedzielę
w godzinach od 19:00 do 21:00. W innych przypadkach skontaktuję się z wychowawcą internatu.

………………………………….                                                                                   ……………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                                                       ( podpis)

OŚWIADCZENIE RODZICA

           Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w internacie,
do dnia 10 każdego miesiąca.

…………………………………….                                                                ………………………………………….

(data)                                                                                                                              (podpis rodziców)

OŚWIADCZENIE RODZICA

           Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za powierzony mojemu dziecku pokój oraz znajdujące się
w nim wyposażenie. Zobowiązuję się do pokrycia zniszczeń wyrządzonych przez moje dziecko podczas pobytu w internacie.

…………………………………….                                                                ………………………………………….

(data)                                                                                                                          (podpis rodziców)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wykonywania statutowych działań Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica  w Rzepinie

……………………………………………..

(podpis rodziców)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Oświadczam, że moja córka/syn nie będzie przyjeżdżać do internatu w dniach przyjazdowych.

……………………………

                      (data)      

……………………

                           (podpis rodziców)

ZAŁĄCZNIK NR 10

DEKLARACJA

Deklaruję, że moja córka/mój syn ……………………………………… uczennica/uczeń klasy …………………………. zamieszkała/zamieszkały

……………………………………………………………………………… 

w roku szkolnym ………………. będzie kontynuować zakwaterowanie
w internacie.

………………………………                                                                         ……………………………..

                   (data)                                                                                           (podpis rodzica)

Skip to content