Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ 

W RZEPINIE

 

Uchwała Nr 5/ZS/2020-2021

 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Rzepinie

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie  zmian w statucie Zespołu Szkół w Rzepinie

Na podstawie art. 72 ust.1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                       (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Rzepinie uchwala   co następuje:

§1

W statucie Zespołu Szkół w Rzepinie  w § 19aad po punkcie 19 dodaje się punkt 20 w brzmieniu:

„20. Procedura postępowania w okresie zagrożenia pandemią

1) W okresie szczególnego zagrożenia chorobą zakaźną wszyscy wchodzący do szkoły są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom wydanym przez dyrektora szkoły, w tym:

a) dezynfekcji dłoni,

b) zachowania bezpiecznego dystansu społecznego,

c) noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.

2) Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone a sprzęty dezynfekowane.

3) Osoby, które nie są pracownikami i uczniami muszą wpisać się do rejestru odwiedzin
i mogą wejść na teren szkoły tylko do wyznaczonej strefy.

4) Uczniowie, u których występują niepokojące objawy chorobowe muszą poddać się mierzeniu temperatury oraz zostają umieszczone w izolatorium do momentu przybycia rodzica.

5) W przypadku, kiedy stan dziecka ulega pogorszeniu powiadamiane są służby medyczne.

6) O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły powiadamia SANEPiD.

7) Dyrektor szkoły opracowuje szczegółowe procedury postępowania w czasie pandemii oraz zasad funkcjonowania szkoły, zapoznaje z nimi uczniów, rodziców i pracowników, którzy są zobowiązani do ich przestrzegania.”

8) Zabezpieczenie uczniów w środki ochrony osobistej należy do obowiązków rodziców.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzepinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Uchwała Nr 10/ZS/2020-2021

 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Rzepinie

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie  zmian w statucie Zespołu Szkół w Rzepinie

Na podstawie art. 80 ust.2 pkt 1 w związku z art. 72 ust. 1 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Rzepinie uchwala co następuje:

§1

W statucie Zespołu Szkół w Rzepinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. w  § 8 po ust. 5g dodaje się ust. 5ga w brzmieniu: 

„5ga. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.”

  1. w  § 19n po ust. 4 podaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Nauczyciel wpisując oceny do dziennika jest zobowiązany do oznaczenia kategorii oceny oraz komentarza wyjaśniającego za co ocena została wystawiona.”

  1. w  § 19r ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczyciele rejestrują w dzienniku braki zadań domowych, przyborów szkolnych, nieprzygotowania do zajęć, nieprzystąpienia do różnych form oceniania za pomocą przyjętych w dzienniku elektronicznym skrótów.”

  1. w  § 19as po ust. 1 dodaje się ust. 1a, ust.1b, ust.1c w brzmieniu:

„1a. Warunkiem klasyfikowania ucznia, którego usprawiedliwione nieobecności przekraczają połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne jest przed klasyfikacją śródroczną lub roczną uzyskanie:

  1. co najmniej 50% pozytywnych ocen z różnych form oceniania bieżącego wskazanych przez nauczyciela,
  2. przystąpienie do 50% pisemnych sprawdzianów wiedzy i uzyskanie z nich pozytywnych ocen.

1b. W przypadku zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki, informatyki
i wychowania fizycznego uczeń, o którym mowa w pkt 1a musi uzyskać 50% pozytywnych ocen z zadań praktycznych wskazanych przez nauczyciela.

1c. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1a nauczyciel nie może wystawić uczniowi śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.”

  1. w sformułowaniu występującym w statucie „wewnątrzszkolny system oceniania” usuwa się wyraz „system”.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzepinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Skip to content