Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.zs.rzepin.org/

Zespół Szkół w Rzepinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Rzepinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Michniewicz, kmichniewicz@rzepin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511938696. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których prowadzona jest działalność lub obsługa interesantów: 3 W szkole nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. W budynkach nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, środków technicznych ani nie zainstalowano urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Dopuszczalny jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego. Budynek internatu jest zabudową poniemiecką wpisaną do rejestru zabytków, w związku z czym nie ma możliwości zainstalowania windy dla osób mających problem z poruszaniem się lub jeżdżących na wózku inwalidzkim. W głównym budynku LO znajduje się jedno wejście (od ulicy Wojska Polskiego) umożliwiające dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz jeden gabinet z szerszym wejściem, w którym możliwe jest obsłużenie osoby niepełnosprawnej ruchowo. Na parterze dostępna jest również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jedno wejście do hali widowiskowo-sportowej dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową i umożliwia dostęp do parteru budynku. W holu hali znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dla osób ze szczególnymi potrzebami proponuje się obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się: kontakt telefoniczny kontakt korespondencyjny przesyłanie wiadomości tekstowych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych komunikacja audiowizualna z wykorzystaniem komunikatorów internetowych przesyłanie faksów wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe lub aplikacje (tłumaczenie online) pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty (w ciągu powyżej 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia potrzeby).

Skip to content