Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

O G Ł O S Z E N I E

DOTYCZĄCE FORMY I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA OKRES OD 01.09.2022 r. DO 30.06.2023 r.

         Burmistrz Rzepina informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2022 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie, ul. Plac Ratuszowy 1.

         Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Rzepin, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

         Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600 zł na osobę.             

         Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzepinie.

       Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny oraz opinię dyrektora szkoły (pedagoga szkolnego, wychowawcy).

        Formę i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/43/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Rzepin.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur, dowodów wpłaty dotyczących roku szkolnego 2022/2023.         Informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie, ul. Plac Ratuszowy 1,  tel. 95 759 63 23 wew.116. 

Rekomendowane wpisy

Skip to content