Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia umieszczona została na stronie internetowej szkoły: zs.rzepin.org w zakładce LO-REKRUTACJA i zawiera w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów, którzy w wyznaczonym terminie dostarczyli komplet wymaganych dokumentów.

Ze względu na dużą ilość kandydatów Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów: klasy 1d akademickiej oraz klasy 1e ogólnej. Klasa 1e ogólna utworzona zostanie pod warunkiem potwierdzenia woli nauki przez co najmniej 25 kandydatów.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonać w dniach od 22 lipca do 29 lipca, w godzinach 9.00-15.00, w gabinecie nr 114 znajdującym się na parterze budynku LO.

Kandydatom, którzy dostarczyli kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz/lub kopię wyników egzaminu ósmoklasisty przypominamy o konieczności złożenia oryginałów ww. dokumentów.

W klasie 1e ogólnej realizowane będą dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia i informatyka.

W klasie 1d akademickiej obowiązkowym przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym będzie język angielski. Jeden lub dwa kolejne przedmioty kandydaci wybierają z listy umieszczonej na potwierdzeniu woli nauki.

W klasie 1c psychologiczno-pedagogicznej kandydaci wybierają dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

W klasach 1b policyjnej i 1w wojskowej uczniowie obowiązkowo realizują przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, jeden dodatkowy przedmiot wybierają z listy umieszczonej na potwierdzeniu woli nauki.

W klasie 1a akademickiej uczniowie obowiązkowo realizują w zakresie rozszerzonym język obcy zadeklarowany w podaniu jako język wiodący. Jeden lub dwa kolejne przedmioty wybierają z listy umieszczonej na potwierdzeniu woli nauki.

Grupa, która realizuje przedmiot w zakresie rozszerzonym, może liczyć max. 35 osób. Dyrekcja szkoły w pierwszej kolejności do grup przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym przydziela uczniów z najwyższym wynikiem uzyskanym podczas rekrutacji. Pozostałym, w przypadku braku miejsc, proponuje się realizację innego przedmiotu.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH WRAZ Z INFORMACJAMI O PRZYDZIALE DO GRUP REALIZUJĄCYCH PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ORAZ DECYZJI O PRZYZNANIU MIEJSCA W INTERNACIE ZOSTANIE OPUBLIKOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY 1 SIERPNIA 2022 R.

Rekomendowane wpisy

Skip to content