Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Oferta edukacyjna

Informacje o klasie

Profil przygotowujący uczniów do studiów na wydziałach najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • matematyka/chemia/język polski
 • geografia/biologia/informatyka/ wiedza o społeczeństwie

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • język obcy (wiodący)
 • geografia

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe, do wyboru:

 • edukacja europejska
 • edukacja teatralna i dziennikarska

Współpraca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach
 • Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Lubuski Teatr w Zielonej Górze
 • Teatr Nowy w Poznaniu

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Zwiększenie liczby godzin na naukę języków obcych: o dwie godziny tygodniowo przez cztery lata nauki na język wiodący oraz o jedną godzinę tygodniowo przez cztery lata nauki na język dodatkowy
 • Wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Wyjazdy do teatrów, warsztaty tematyczne
 • Tutoring
 • Udział w wykładach i warsztatach na UAM w Poznaniu
 • Kultura i język Chin
 • Warsztaty dziennikarskie w TVP
 • Lekcje muzealne i w galeriach sztuki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Wolontariat

 

 

Informacje o klasie

Nauka w tej klasie gwarantuje dobre przygotowanie do studiów na wielu kierunkach np. turystyka, nauki społeczne, prawo, studia wojskowe, bezpieczeństwo narodowe.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • wiedza o społeczeństwie
 • fizyka/biologia/geografia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe, do wyboru:

 • edukacja policyjna
 • elementy prawa

Współpraca

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,
 • Powiatowa Komenda Policji w Słubicach,
 • Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach,
 • Placówka Straży Granicznej w Świecku

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Zajęcia z instruktorem taktyki i technik interwencji,
 • Zajęcia z instruktorem wyszkolenia strzeleckiego,
 • Nauka samoobrony, strzelania, musztry
 • Profesjonalny sprzęt do nauki samoobrony i technik interwencji,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy,
 • Reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich
 • Umundurowanie,
 • Obozy stacjonarne i wyjazdowe,
 • Udział w zawodach sportowych.

Informacje o klasie

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na studiach humanistycznych i pedagogicznych, takich jak m.in. pedagogika, oligofrenopedagogika, socjologia, resocjalizacja, psychologia).

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • matematyka/chemia/język polski
 • geografia/biologia/informatyka/wiedza o społeczeństwie

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • język obcy (wiodący)
 • biologia

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe, do wyboru:

 • pedagogika
 • psychologia

Współpraca

 • PPP w Słubicach
 • Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Słubicach
 • Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
 • Przedszkola Samorządowe nr 2 i nr 3
 • Ośrodki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Praktyki w rzepińskich przedszkolach
 • Praktyki w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie
 • Warsztaty pedagogiczne
 • Organizacja imprez i pikników dla osób z niepełnosprawnością
 • Organizacja akcji charytatywnych (Mikołaj dla Afryki, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mikołajki dla podopiecznych ośrodków dla osób z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje muzyczne
 • Wyjazdy profilowe

Informacje o klasie

Kadeci kończący klasę wojskową ubiegają się o przyjęcie na studia wojskowe, służą w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz innych jednostkach wojskowych.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • fizyka/biologia/geografia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Języki obce, do wyboru:

 • Język wiodący: język angielski
 • Drugi język do wyboru:
  • język niemiecki
  • język rosyjski

Przedmioty dodatkowe, do wyboru:

 • przygotowanie wojskowe
 • szkolenie poligonowe

Współpraca

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
 • 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • 3. Flotylla Okrętów w Gdyni
 • 17. WBZ w Międzyrzeczu
 • WKU w Gorzowie Wielkopolskim

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Podczas rekrutacji do klasy wojskowej uczeń musi przystąpić do próby sprawności fizycznej.
 • Zajęcia z instruktorem taktyki i technik interwencji,
 • Nauka samoobrony i strzelania
 • Profesjonalny sprzęt do praktycznego szkolenia wojskowego,
 • Umundurowanie,
 • Zajęcia poligonowe,
 • Nauka musztry,
 • Udział w zawodach sportowo-obronnych
 • Uroczyste ślubowanie

Ważne informacje

Pobierz zasady

PDF

 

Zasady rekrutacji

do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica 

 w  Zespole Szkół w Rzepinie

na rok szkolny 2021/2022

§ 1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor ZS w Rzepinie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną ( w skrócie SKR), w której skład wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza:
 1. listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej;
 2. listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym;
 3. informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej;
 4. informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom w trakcie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;
 5. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 6. protokoły postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

§ 4. Dokumenty

 1. Wymagane:
 1. Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Deklarację przystąpienia do klasy mundurowej (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do klasy o profilu policyjnym lub do oddziału przygotowania wojskowego).
 3. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do klasy o profilu policyjnym lub do oddziału przygotowania wojskowego).
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone kopie tych dokumentów. 
 1. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły po zakwalifikowaniu przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy dostarczyć:
 1. oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 2. kartę zdrowia;
 3. 1 fotografię (wymiar 3,5 cm x 4,5 cm)
 4. pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru Szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 1. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać), np.:
 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publicną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 6. zaświadczenie o działalności wolontariackiej,
 7. podanie o przyjęcie do internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica 

 w Zespole Szkół w Rzepinie

§ 5. Terminarz rekrutacji i ogólne zasady rekrutacji:

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają podania w sekretariacie lub wysyłają uzupełnione podania pocztą e-mail na adres: lorzepin_rekrutacja@wp.pl w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 z wyłączeniem kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy składają podania w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. 
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 9 czerwca 2021 r. 
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do klasy wojskowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej nastąpi 17 czerwca 2021 r.
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego- od 26 czerwca  do 10 lipca 2021 r.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 r.  
 6. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu jeśli nie zostały one złożone w terminie uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły: od 23 lipca do 30 lipca do godz. 15:00
 7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 2 sierpnia o godz. 12:00
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457), są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 9. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor ZS.
 10. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1, spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 2 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
 11. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminach określonych w § 5 pkt. 1-5 jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie i podstawą do umieszczenia na liście kandydatów przyjętych do LO.
 12. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 13. O kolejności na liście kandydatów zakwalifikowanych do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 14. Pozycja kandydata na liście jest rezultatem sumowania punktacji uzyskanej za: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 15. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 30 uczniów.
 16. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych kandydatów rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
 17. W terminie 5 dni od złożenia wniosku Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 18. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
 19. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

§ 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria określone w pkt 2 mają jednakową wartość.
 2. Spełnianie kryteriów określonych w pkt 1. i 2. musi być potwierdzone stosownymi dokumentami złożonymi w szkole w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie albo wyciągu z dokumentu.

§ 7. Zasady punktacji:

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę:
 • 18 punktów – stopień celujący
 • 17 punktów – stopień bardzo dobry
 • 14 punktów – stopień dobry
 • 8 punktów – stopień dostateczny
 • 2 punkty – stopień dopuszczający.

Klasa

Przedmioty punktowane

I a

 AKADEMICKA

język polski, matematyka, 

geografia, język obcy (wiodący)

I b 

POLICYJNA

język polski, matematyka, 

historia, wiedza o społeczeństwie

I c 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

język polski, matematyka, 

biologia, język obcy (wiodący)

I w

 ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

język polski, matematyka, 

historia, wiedza o społeczeństwie

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (klasa VIII) z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punkty przelicza się następująco:
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a)-d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty odbywa się według następujących zasad:
 • wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35; 
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,30
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

ï celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

ï bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

ï dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

ï dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

ï dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

ï celującym – przyznaje się 30 punktów, 

ï bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

ï dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

ï dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

ï dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w §7 pkt. 7 a) i b) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

Dyrektor ZS w Rzepinie

      Ewa Winiarczyk

Pobierz podanie

WORD

PDF

Tekst podania:

PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół 

w Rzepinie

w roku szkolnym 2021/2022

   

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie do klasy 

(zaznaczyć tylko jedną z podanych klas albo numerami 1 i 2 oznaczyć kolejność wyboru):

 • AKADEMICKIEJ
 • PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 • POLICYJNEJ
 • WOJSKOWEJ

OŚWIADCZAM, ŻE JEST TO SZKOŁA PIERWSZEGO / DRUGIEGO / TRZECIEGO WYBORU 

(właściwe podkreślić)

 1. DANE OSOBOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

DANE OSOBOWE KANDYDATA NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI

Nazwisko i imiona kandydata:

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania 

(ulica/numer domu/numer mieszkania)

 

(kod pocztowy/poczta)

 

(gmina)

 

(powiat)

 

Dane kontaktowe 

(nr telefonu kandydata)

(adres e-mail kandydata)

 
 

numer PESEL

 

DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA)

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

 

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA)

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

 

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Telefon kontaktowy do matki (prawnego opiekuna)

 

Adres e-mail matki (prawnego opiekuna)

 

Telefon kontaktowy do ojca (prawnego opiekuna)

 

Adres e-mail ojca (prawnego opiekuna)

 
 1. DEKLARACJA WYBORU JĘZYKÓW OBCYCH.

W razie przyjęcia mnie do szkoły chcę uczyć się następujących języków obcych (UWAGA! W klasie wojskowej językiem wiodącym jest język angielski): 

w pierwszej kolejności (język do matury):

 • język angielski
 • język niemiecki

w drugiej kolejności (język dodatkowy): 

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 1. DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W ZAKRSIE ROZSZERZONYM (wypełnić tabelę właściwą dla wybranej klasy):

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. Przedmioty wybierają z listy poniżej, zaznaczając wybór krzyżykiem.

Grupa, która realizuje przedmiot w zakresie rozszerzonym, może liczyć min. 5 osób i max. 30 osób. Dyrekcja szkoły w pierwszej kolejności przydziela uczniów z najwyższym wynikiem uzyskanym w procesie rekrutacji zgodnie z dokonanym wyborem. Pozostałym, w przypadku braku miejsc, proponuje się realizację innego przedmiotu.

KLASA AKADEMICKA

1 przedmiot

 • matematyka
 • chemia
 • język polski
 

2 przedmiot

 • geografia
 • biologia
 • informatyka
 • wos

KLASA POLICYJNA

1 przedmiot

  wiedza o społeczeństwie

2 przedmiot

 • fizyka
 • biologia
 • geografia
 

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1 przedmiot

 • matematyka
 • chemia
 • język polski
 

2 przedmiot

 • geografia
 • biologia
 • informatyka
 • wos

KLASA WOJSKOWA

1 przedmiot

  język angielski

2 przedmiot

  wiedza o społeczeństwie

3 przedmiot

 • fizyka
 • biologia
 • geografia
 
 1. ZAŁĄCZNIKI: 
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
 • zaświadczenie OKE 
 • 1 zdjęcie
 • karta zdrowia
 • podanie do internatu
 • deklaracja przystąpienia do klasy mundurowej
 • orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (obowiązkowo w klasach mundurowych)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
 • inne (wpisać jakie, np. dyplomy, zaświadczenia…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………

(miejscowość) (podpis ucznia)             (podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

PODSTAWA PRAWNA: Art. 150 Ustawy z dn. 14.11.2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148, ze zm.)

Pobierz podanie

WORD

PDF

Tekst podania:

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Staszica 

W Rzepinie

w roku szkolnym:…………………

                 

Nazwisko kandydata:

Pierwsze imię :

Drugie imię:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:

           

Miejscowość zamieszkania: 

Gmina:

Ulica:

Nr domu/mieszkania:

Kod pocztowy:

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy kandydata: 

Adres e-mail kandydata:

Imię i nazwisko matki:

Imię i nazwisko ojca:

Telefon matki: 

Telefon ojca: 

Adres e-mail matki:

Adres e-mail ojca:

Adres do korespondencji: 

Opinia o stanie zdrowia dziecka:

Informacja o przyjmowanych lekach:

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas pobytu w placówce.

…………………………………………                                                       ………………………………………..

                    (miejscowość, data)                                                                                                             (podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Stwierdzam, że wszystkie powyższe informacje są prawdziwe.

…………………………………………                                                       ………………………………………..

                    (podpis kandydata)                                                                                                           (podpis rodzica / opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE UCZNIA

 1. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za powierzony pokój oraz znajdujące się w nim wyposażenie i w razie ich zniszczenia będę ponosił(a) odpowiedzialność materialną.
 2. Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany z obowiązującym Regulaminem Internatu LO w Rzepinie oraz przepisami BHP i P/POŻ, które zobowiązuję się przestrzegać.

…………………………………………                                                       ………………………………………..

                    (miejscowość, data)                                                                                                                  (podpis kandydata)

ZGODA RODZICÓW

            

Oświadczam, że …………………………………………………………………………………………… na opuszczanie terenu internatu 

                                              (wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody)

przez mojego/ moją …………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                (syna/ córkę)                                                        (imię i nazwisko)

w czasie wolnym przeznaczonym do dyspozycji młodzieży, zgodnie z rozkładem dnia internatu i biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne wydarzenia mające miejsce poza terenem internatu w czasie wolnym. Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie wyjazdów do domu i powrotu do internatu i zobowiązuję się, że mój / moja syn/ córka przybędzie do internatu w niedzielę w godzinach od 19:00 do 21:00. W innych przypadkach skontaktuję się z wychowawcą internatu.

……………………………………………………….                                                    ……………………………………………………

                (miejscowość, data)                                                                                                           (podpis rodzica)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w internacie, do dnia 10 każdego miesiąca.

……………………………………………………….                                                    ……………………………………………………

                (miejscowość, data)                                                                                                           (podpis rodzica)

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonywania statutowych działań Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie

                                                                                                                     ………………………………………………….

                                                                                                                                   (podpis rodzica)

Pobierz deklarację

WORD  

PDF

Treść deklaracji

…………………………………………..

             (imię i nazwisko ucznia)

………………………………………….

                           (adres)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLASY MUNDUROWEJ 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. STANISŁAWA STASZICA W RZEPINIE

Deklaruję przystąpienie mojego syna / mojej córki do 

……………………………………………………….….…………………. 

(wpisać „policyjnej klasy mundurowej” lub „oddziału przygotowania wojskowego”)

w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/amsię z Regulaminem klas mundurowych i w pełni go akceptuję.

Deklaruję, że syn/córka będzie brał/a udział we wszystkich bezpłatnych i odpłatnych zajęciach fakultatywnych i wyjazdach szkoleniowych wyznaczonych dla klasy wynikających z planu pracy szkoły.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie mojego syna/córki do klasy równoległej (o innym profilu niż mundurowy), jeżeli nie będzie spełniał/a warunków zawartych w Regulaminie klas mundurowych.

……………………………………………..      ……………………………………

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis ucznia)

Pobierz regulamin:

WORD

PDF 

Treść regulaminu:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCH

REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH

PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

WARSZAWA

_____________________________________________________________ 2018

Spis treści:

 1. Przepisy ogólne 3

 2. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów 7

 3. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy) 7

 4. Okoliczności noszenia umundurowania polowego 8

 5. Obuwie 8

 6. Nakrycia głowy 9

 7. Okrycia wierzchnie 10

 8. Dodatki do umundurowania 10

 9. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 11

 10. Zestawy ubiorcze 12

 11. Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych 13

 12. Postanowienia końcowe 15

 13. Załącznik graficzny 17

str. 2/25

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych, zwany dalej „regulaminem mundurowym” opracowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

 2. Regulamin mundurowy określa: wzory kroju i barwy (zwanej dalej „kamuflażem”) umundurowania kadeta oraz sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak przez wszystkich kadetów.

 3. Umundurowanie kadeta zwane dalej „mundurem”, określone w niniejszym regulaminie obowiązuje wszystkich uczniów klas wojskowych uczestniczących w programie wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, zwany dalej „Programem MON”.

 4. Regulamin mundurowy określa ponadto wygląd zewnętrzny kadeta określając zestawy umundurowania i okoliczności ich zastosowania.

 5. Mundur, jego krój i kamuflaż oraz oznaki stanowią identyfikatory przynależności kadetów do placówki edukacyjnej uczestniczącej w programie MON.

 6. Mundurem jest kompletny ubiór kadeta zgodny z zestawem ubiorczym, wykonany na podstawie przepisów określających jego krój oraz kamuflaż i posiadający właściwe oznaki.

 7. Oznakami są:

  •   oznaka stopnia kadeta – określająca rok nauki (rys.1-5),

  •   oznaka identyfikacyjna placówki edukacyjnej (rys. 6),

  •   oznaka funkcji kadeta z zachowaniem stopnia (roku nauki) określająca funkcję

   w klasie lub grupie szkoleniowej (rys. 7),

  •   orzeł na beret przeznaczony dla klas wojskowych, (rys.8),

  •   oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem kadeta (rys.9),

  •   oznaka przynależności państwowej (rys. 10),

  •   oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej (rys.11).

str. 3/25

 1. Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny.

 2. Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków szkolnych związanych z edukacją wojskową – w szczególności podczas:

  •   zajęć lekcyjnych (w tym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do

   miejsca zamieszkania) w dniach ustalonych w szkole, jako „mundurowe”,

  •   szkolenia praktycznego,

  •   obozów szkoleniowych,

  •   innej działalności szkoleniowej i działań o charakterze obronnym,1 zawodów

   użyteczno-bojowych, sportowo-obronnych i obronnych,

  •   uroczystości obchodów świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych,

   szkolnych.
   10.Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa dyrekcja placówki

   edukacyjnej lub koordynator programu MON w porozumieniu z dyrekcją placówki

   edukacyjnej.
   11.Niniejszy regulamin mundurowy określa w szczególności:

  •   rodzaje oraz zestawy umundurowania (zestawy ubiorcze),

  •   okoliczności występowania w poszczególnych zestawach ubiorczych,

  •   zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia

   mundurowego,

  •   zasady i sposób noszenia oznak identyfikacyjnych i oznak stopnia (roku nauki),

  •   wygląd zewnętrzny kadetów występujących w poszczególnych zestawach

   ubiorczych.
   12.Umundurowanie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych.
   13.W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz specyfiki

   wykonywanego obowiązku szkolnego można (o każdej porze roku) nosić mundur letni, mundur zimowy i ubranie ochronne. Nie obowiązuje w zakresie stosowanego umundurowania okres zimowy i letni oraz okresy przejściowe, dlatego nie obowiązują przepisy ubiorcze uzależnione od pór roku. Przyjmuje się,

   1§ 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 4/25

że kadet ma prawo użytkować wszystkie zestawy umundurowania, według opisanych poniżej zasad, o każdej porze roku – wzależności od potrzeb (istniejących warunków pogodowych – atmosferycznych). Na przykład – w okresie letnim nosi się tylko mundur, w okresie zimowym na mundur nosi się ocieplacz pod kurtkę i kurtkę ubrania ochronnego. Ocieplacze pod kurtki i kurtki ubrania ochronnego nosi się także przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, również w okresie letnim.

14.Podczas noszenia munduru należy:

 •   użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały

  określone i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem,

 •   każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany do budowy ciała i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać

  przeróbek i poprawek, które zniekształcą jego krój i fason,

 •   przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które straciły swoje walory użytkowe, a w szczególności nie zapewniają estetycznego wyglądu zewnętrznego kadeta, mogą być używane tylko w czasie szkolenia praktycznego w obiektach szkoleniowych. Na placach ćwiczeń, strzelnicach, poligonach, torach przeszkód, obozowiskach itp. można stosować mundury i części umundurowania, które np. utraciły wyrazistość koloru lub zostały w nich dokonane naprawy krawieckie / szewskie / kaletnicze podtrzymujące ich okres używalności pod warunkiem, że spełniają warunki określone w przepisach

  BHP.

 •   w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu – należy

  występować wyłącznie w mundurach niezniszczonych i nieprzerabianych

  o wysokich walorach reprezentacyjnych i wizerunkowych. 15.Zabrania się kadetom:

 •   noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi i na odwrót,

 •   noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw oraz stosowania oznak innych państw.

  16.Nakazuje się kadetom:
   nosić kompletne umundurowanie – według określonych niniejszym

  regulaminem zestawów ubiorczych z właściwymi oznakami (przynależności str. 5/25

państwowej, stopnia – roku nauki, rozpoznawczymi, identyfikacyjnymi

i funkcyjnymi),

 •   nosić umundurowanie adekwatne do pory roku i warunków atmosferycznych

  oraz specyfiki wykonywanego zadania,

 •   w przypadku wystąpień zbiorowych – cały pododdział lub grupa powinna

  występować w umundurowaniu jednolitym, określonym przez organizatora

  przedsięwzięcia,

 •   zawsze prezentować się należycie, nosić mundur z szacunkiem – godnie

  reprezentując klasę wojskową i placówkę edukacyjną, pamiętając

  o jej patriotycznym i proobronnym charakterze,

 •   kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko

  ostrzyżone włosy i ogoloną twarz (można nosić wąsy i/lub brodę, jednak mają

  być krótko i schludnie przystrzyżone),

 •   kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone

  lub krótko upięte włosy oraz nie stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo

  pomalowanych paznokci,

 •   będącym w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób, z wyjątkiem elementów

  wymienionych w pkt. 17.
  17.Zezwala się kadetom występującym w mundurze:

 •   przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, mapniki lub torby w kolorach innych niż w kamuflażu wz. 93 „Pantera” zwanego dalej „kamuflażem pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego) – jednak w stonowanych ciemnych kolorach np. czarnym, ciemnych odcieniach szarości lub khaki,

 •   nosić zegarek na ręce, obrączkę, tabliczki z oznaczeniem grupy krwi na szyi tzw. „nieśmiertelniki”, opaski na ręce informujące o chorobach lub uczuleniach (cukrzycy, alergicy, itp.).

  18.Zasady umundurowania i oznakowania nauczycieli / opiekunów klas mundurowych, którzy są żołnierzami w służbie czynnej, żołnierzami rezerwy (NSR), żołnierzami terytorialnej służby wojskowej określają przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

str. 6/25

19.Nauczyciele / opiekunowie klas mundurowych niebędący żołnierzami – nie noszą umundurowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy są oni członkami stowarzyszeń lub organizacji społecznych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami2.

II. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów

20.Na każdą okoliczność określoną w pkt. 9 – ubiór kadeta (w zakresie umundurowania) ustala zawsze właściwy przełożony (lub organizator przedsięwzięcia – szkolenia, uroczystości, itp.), zarówno w przypadku wystąpień indywidualnych jak i wystąpień zbiorowych.

21.Ubiór kadeta ustala się według określonych zestawów ubiorczych. 22.Przełożony określający zestaw ubiorczy ponosi pełną odpowiedzialność za:

 •   przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu mundurowego,

 •   utrzymywanie dyscypliny ubiorczej wśród podległych mu kadetów.
  23.Zestaw ubiorczy kadetów przebywających służbowo poza granicami kraju ustala

  dyrekcja właściwej placówki edukacyjnej.
  24.Ubiór kadeta musi być zawsze zgodny z aktualnym regulaminem mundurowym

  klas wojskowych. Naruszenie przez kadeta regulaminu stanowi przewinienie dyscyplinarne.

  III. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy)

  25.Zasadniczym wzorem kroju umundurowania polowego kadeta jest umundurowanie polowe Wojska Polskiego, wzór 2010 tj. umundurowanie dwuczęściowe: składające się ze spodni i bluzy, posiadającej stójkę pod szyją oraz pozbawionej ściągacza z tyłu.

  26.Dopuszcza się użytkowanie przez kadetów umundurowania wzorowanego na umundurowaniu określonym w pkt. 25, jednakże tylko w przypadku, gdy wygląd wizualny tego umundurowania jest zgodny z krojem i kamuflażem pierwowzoru (np. mundur wzorowany jest wykonany z innego materiału, posiada uproszczone wszycie kieszeni itp.), musi jednak posiadać wszystkie elementy pierwowzoru tj. kieszenie, patki, rzepy itp.

  2 § 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 7/25

27.Jedynym obowiązującym kamuflażem umundurowania polowego kadeta jest kamuflaż wz. 93 „Pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego).

28.Nogawki spodni munduru mogą być noszone przez kadetów na dwa sposoby, z zachowaniem zasad (rys. 17):

IV.

V.

podczas przedsięwzięć wewnętrznych placówki edukacyjnej – jeżeli zarządzi tak przełożony kadeta – każdy kadet indywidualnie może mieć nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów lub opuszczone na cholewki butów,
w czasie oficjalnych wystąpień – przełożeni kadeta są zobowiązani dopilnować, aby cały pododdział szkolny posiadał nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów. Dotyczy to również indywidualnych, oficjalnych wystąpień kadetów (np. wystąpienie do wyróżnienia, odznaczenia, asysty honorowej, itp.).

Okoliczności noszenia umundurowania polowego

29.Umundurowanie polowe jest noszone przez kadeta podczas:

  

reprezentowania placówki szkolnej lub klasy mundurowej przed władzami państwowymi, resortowymi, samorządowymi, organizacjami i partnerami społecznymi,
obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, wojskowych, szkolnych, lokalnych lub uroczystych apeli i innych wystąpień indywidualnych lub zbiorowych mających uroczysty charakter,

przyrzeczenia (ślubowania) kadeta klasy mundurowej,
wyróżniania kadeta,
realizacji przedsięwzięć w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym (w tym: zajęcia lekcyjne, szkolenie praktyczne, obozy szkoleniowe, wycieczki edukacyjne, wizyty w JW., wizytacje szkoły itp.).

Obuwie

30.Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym (rys. 17), z cholewką i wiązaniem ponad kostkę i twardą podeszwą antypoślizgową.

31.Obowiązkiem kadeta jest dbanie o czystość, stan techniczny (użytkowy), higienę i odpowiedni wygląd noszonego obuwia. W związku z tym zobowiązany jest

str. 8/25

właściwie użytkować i konserwować obuwie tj. czyścić, suszyć, pastować, (impregnować) i poddawać niezbędnym naprawom szewskim lub kaletniczym.

VI. Nakrycia głowy

32.W umundurowaniu polowym kadetów obowiązuje tłoczony, dziany lub szyty beret (rys. 12) typu wojskowego (beret obowiązujący w Wojsku Polskim lub beret wzorowany na berecie obowiązującym w Wojsku Polskim) w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) wg modelu przestrzeni barw RGB3 lub czapka zimowa koloru czarnego (rys. 16) w warunkach niskich temperatur.

33.Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł klas mundurowych (opisany w pkt. 35). Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia kadeta (roku nauki).

34.Zasady noszenia beretu (rys. 12):

 •   beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku Polskim,

 •   beret nosi się na głowie lekko przechylony na prawe ucho, orzeł znajduje się

  na środku czoła ponad linią brwi, prawa krawędź beretu opuszczona w dół

  ku tyłowi opada na prawe ucho;

 •   w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni opuszczonej

  wzdłuż szwu lewej nogawki spodni, orłem zwróconym do przodu lub złożony na pół w lewej, udowej kieszeni spodni munduru polowego (schowany i niewidoczny).

  35.Wizerunek orła klas wojskowych (rys. 8) w Pionie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych stanowi orzeł Wojsk Lądowych SZ RP na tle rozety w kształcie półsłońca tzw.„słoneczka kadeckiego” pochodzącego z odznaki na czapce kadetów II RP i wskazuje na powiązanie historyczne rodowodu symboliki Korpusu Kadetów II RP ze współczesnym związkiem klas wojskowych z SZ RP i MON. Wypełnienie tarczy amazonek znajdującej się pod orłem jest koloru granatowego identyczne jak kolor beretu. Barwa granatowa tła naszywki na beret i wypełnienia tarczy amazonek związana jest z barwami Korpusu Kadetów II RP. Wizerunek orła klas wojskowych (wzór zamieszczono na stronie internetowej Biura Do Spraw Proobronnych pod adresem: http://bdsp.wp.mil.pl – w zakładce „POZOSTAŁE –

  3 wg modelu przestrzeni barw RGB (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/RGB oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolory_w_Internecie)

str. 9/25

PROGRAM PILOTAŻOWY – REGULAMIN MUNDUROWY”) stanowi naszywka na beret wykonana ma podkładzie w kolorze tkaniny identycznym do koloru beretu lub haft komputerowy wykonany bezpośrednio na tkaninie beretu. Haft orła i „słoneczka kadeckiego” wykonany jest nicią w kolorze białym lub srebrnym.

36.Czapkę zimową koloru czarnego nosi się w warunkach niskich temperatur (zimowych) tylko podczas szkolenia oraz dojazdu i powrotu z miejsc szkolenia. Na czapkach zimowych nie umieszcza się żadnych oznak ani symboli (rys.16).

VII. Okrycia wierzchnie

37.Ubranie ochronne typu Gore-Tex na niesprzyjające warunki atmosferyczne składa się z kurtki, ocieplacza typu „Polar” i spodni (rys. 16 i rys. 19).

38.Ubranie ochronne nosi się:

 •   w komplecie z kurtką, z ocieplaczem i ze spodniami ubrania ochronnego,

 •   w zestawie z kurtką i ocieplaczem typu „Polar” do munduru polowego. Dopuszcza się noszenie ocieplacza typu „Polar” bez kurtki ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym, ale tylko na terenie szkoły / placówki lub obiektu szkoleniowego. Nie nosi się samych spodni ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym lub ocieplaczem typu „Polar”. Kurtka i ocieplacz typu „Polar” ubrania ochronnego powinny być zapięte jednak dopuszcza się rozpięcie zamka pod szyją. Kaptur od kurtki zgodnie z decyzją właściwego przełożonego powinien być schowany (odpięty) lub wyciągnięty (dopięty). Nogawki spodni ochronnych powinny być zawsze opuszczone na cholewki butów (trzewików).

  39.Przełożony klasy wojskowej jest zobowiązany dbać o jednolitość wzakresie stosowanego okrycia wierzchniego przez kadetów.

  VIII. Dodatki do umundurowania

  40.Szalokominiarka – koloru khaki lub czarna może być używana jako:

 •   szalik (komin) pod kurtkę ubrania ochronnego typu Gore-Tex,

 •   ocieplacz pod hełm,

 •   szalik (komin) na szyję pod bluzę munduru polowego,

 •   kominiarka, czapka lub opaska na głowę.

str. 10/25

41.Podkoszulki pod mundur (zwykłe lub termoaktywne) z krótkim lub długim rękawem zaleca się stosować kolorystycznie jednolite – w kolorze czarnym lub khaki – w wystąpieniach zbiorowych jednolite.

42.Jako ochronę (okrycie) przed deszczem można stosować poncho. W takim wypadku poncho musi być w kamuflażu Pantera wz. 93. Kaptur od poncha zakłada się na beret lub czapkę zimową.

43.Rękawice zimowe pięciopalczaste stosuje się w kolorze czarnym lub khaki (w przypadku wystąpień zbiorowych o kolorze rękawic decyduje bezpośredni przełożony kadeta dbając o jednolitość).

44.Kompanie (pododdziały) honorowe (reprezentujące szkołę), posterunki honorowe, poczty sztandarowe, poczty flagowe, dowódcy uroczystości występujący w składzie asysty honorowej, mają obowiązek dodatkowo stosować rękawice pięciopalczaste koloru czarnego (zarówno zimą jak i latem). Dodatkowo mogą stosować jednolite kolorystycznie i jednakowo wiązane apaszki, pasy żołnierskie (parciane w kolorze zielonym).

45.Dowódca uroczystości, sztandarowy oraz dowódcy i asystujący pocztów sztandarowych i flagowych mogą ponadto występować w czasie uroczystości z pasem służbowym (skórzanym) i koalicyjką w kolorze czarnym oraz z szablą (rekomendowany wzór wojskowy – szabla Wojsk Lądowych wz. 76/90) lub jej repliką w pochwie zawieszonej na pasie.

46.Pododdziały i osoby funkcyjne asysty honorowej mogą występować w galowych mundurach szkolnych innego wzoru niż mundur polowy, przy zachowaniu ich jednolitego wyglądu wśród wszystkich występujących w asyście podczas uroczystości.

47.Poczet sztandarowy występuje z rozwiniętym sztandarem szkoły / placówki, w składzie: dowódca pocztu, sztandarowy i asystujący. Dodatkowo sztandarowy wyposażony jest w szarfę w barwach biało-czerwonych lub bandolier4 w barwach symbolizujących barwy Rzeczypospolitej Polskiej przewieszony przez prawe ramię.

IX. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

48.Bluzę munduru polowego można użytkować z podwiniętymi lub opuszczonymi rękawami oraz ze stójką zapiętą pod szyją lub rozłożoną na wzór kołnierza

4 Bandolier (pas) wykonany ze skóry i pokryty suknem czerwonym z galonem srebrzystym.
str. 11/25

(decyduje bezpośredni przełożony kadeta, według potrzeb w przypadku

wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
49.Koszulobluzę polową w kamuflażu Pantera wz. 93 nosi się tylko do spodni

munduru polowego (wpuszczoną w spodnie). W takim przypadku, jako pasek

do spodni należy stosować pas występujący w komplecie ze spodniami. 50.Wszystkie oznaki identyfikacyjne zaleca się stosować przymocowane jako plakiety

X.

na rzepach, za wyjątkiem:

 

orła klas mundurowych, który powinien być przyszyty na podkładzie z tkaniny do beretu lub wyhaftowany bezpośrednio na tkaninie beretu,
oznak stopni / funkcji kadeta noszonych w formie pochewki naramiennika koszulobluzy polowej lub patki bluzy munduru polowego.

Zestawy ubiorcze

51.W warunkach letnich (w czasie dobrej pogody) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (koszulobluza polowa w kamuflażu Pantera wz. 93),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek w kolorze czarnym lub khaki (o kolorze podkoszulka pod bluzą

  munduru decyduje bezpośredni przełożony kadeta – w przypadku wystąpień

  zbiorowych, dbając o jednolitość),

 •   beret koloru granatowego (opisany w pkt. 32).

  52. W warunkach zimowych (w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, niskich temperatur) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (nie trzeba zakładać w przypadku występowania

  w bluzie ocieplającej typu „Polar” i/lub kurtce ubrania ochronnego – jako

  okryciu wierzchnim),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek koloru czarnego lub khaki, z krótkim lub długim rękawem, zwykły

  lub termoaktywny (o kolorze podkoszulka pod bluzą munduru decyduje bezpośredni przełożony – w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość),

str. 12/25

 •   beret w kolorze granatowym lub czapka zimowa w kolorze czarnym (w przypadku wystąpień zbiorowych – bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać o jednolitość w zakresie stosowanego rodzaju nakrycia głowy),

 •   ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” w kolorze czarnym lub khaki jako podpinkę kurtki lub okrycie wierzchnie (w przypadku braku kurtki ubrania ochronnego),

 •   kurtka ubrania ochronnego typu „Gore-Tex”,

 •   spodnie ubrania ochronnego stosować tylko w komplecie z kurtką ubrania

  ochronnego (jeżeli zadecyduje o ich użyciu bezpośredni przełożony kadeta

  w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
  53.Dopuszcza się stosowanie ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” jako okrycia wierzchniego, ale tylko na terenie szkoły/placówki lub podczas

  szkolenia.
  54.W przypadku wystąpień zbiorowych bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać

  o jednolitość stosowanego rodzaju okrycia wierzchniego.
  55.Kadeci w zakresie doboru oporządzenia taktycznego, plecaka oraz innych

XI.

elementów osobistego wyposażenia taktycznego powinni kierować się zasadą jednolitości kamuflażu. Obowiązującym kolorem umundurowania jest kamuflaż Pantera wz. 93, a w związku z tym należy dążyć do posiadania ww. osobistego wyposażenia taktycznego (dowolnej marki) – pokrytego takim właśnie kamuflażem. Dopuszcza się jako kamuflaż alternatywny w przypadku oporządzenia taktycznego, plecaka, torby, mapnika, kamizelki taktycznej itp. – kolor khaki lub czarny.

Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych

56.Oznakę przynależności państwowej (rys. 10) – w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – nosi się na obu rękawach bluzy munduru polowego, koszulobluzy polowej, ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”, kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex – w miejscu do tego przeznaczonym (rys. 12).

57.Nie można stosować oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej stosowanej na mundurach żołnierzy Wojska Polskiego. Nakazuje się stosowanie naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. innego wymiaru lub kształtu niż stosowana w SZ RP, lecz zgodnie

str. 13/25

z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi godła i barw

Rzeczypospolitej Polskiej5.
58.Oznaki stopni (roku nauki rys. 1-5), oznaki funkcji kadeta z zachowaniem stopnia

(roku nauki – rys. 7), które stanowią pochewki oraz plakiety w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) według modelu przestrzeni barw RGB haftowanymi w kolorze żółtym, nosi się:

 •   na patce munduru polowego wz. 2010.

 •   na naramiennikach koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania

  ochronnego typu „Polar” na wysokości lewej piersi w miejscu wszycia taśmy

  samoprzyczepnej (tzw. rzepa).
  59.Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej tzw. emblemat (rys. 11) nosi się

  centralnie na środku górnej kieszeni (na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru

  polowego. Oznakę rozpoznawczą nosi się tylko na bluzie munduru polowego. 60.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej (rys. 6.) stanowi plakieta na podkładce w kolorze ciemnoszarym o wymiarach 120 mm na 50 mm z nazwą

  szkoły lub skrótem tej nazwy haftowaną literami w kolorze białym lub srebrnym. 61.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej lub klasy wojskowej nosi się:

 •   na wysokości lewej patki górnej kieszeni bluzy munduru polowego / koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” z lewej strony (na tej samej wysokości co na bluzie munduru polowego / koszulobluzie polowej) nad oznaką stopnia (roku nauki).

  62.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta stanowi plakieta na podkładce w kolorze wz. Pantera 93 z czarną obwódką o wymiarach 100 mm na 25 mm z nazwiskiem haftowanym literami w kolorze czarnym o wysokości 8,5 – 10 mm.

  63.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie:
   bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni bluzy munduru polowego

  i koszulobluzy polowej,

  5 Art. 1.3. ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych.

str. 14/25

 na piersi w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”.

XII. Postanowienia końcowe

64.Przełożeni kadetów są zobowiązani dbać o jednolite umundurowanie oraz wyposażenie kadetów bezpośrednio im podległych.

65.Przełożeni kadetów decydują o wyglądzie zewnętrznym swoich podwładnych (wg wytycznych określonych niniejszym regulaminem mundurowym) oraz ponoszą odpowiedzialność za uchybienia w tym względzie.

66.W czasie oficjalnych wystąpień w umundurowaniu, przełożeni kadetów są bezpośrednio odpowiedzialni za ich wygląd zewnętrzny tj. jednolity, schludny, właściwie dostosowany do warunków pogodowych.

67.W czasie bieżącej działalności przełożeni kadetów mają prawo regulować zasady umundurowania swoich podwładnych – elastycznie – jednak zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

68.Zezwala się kadetom na użytkowanie starszych wzorów umundurowania polowego Wojska Polskiego np. mundurów polowych wz. 93, kurtek polowych z podpinką wz. 93, itp., ale tylko mundurów w kamuflażu wz. Pantera 93 oraz mundurów polowych, które utraciły walory reprezentacyjne np. mocno spranych, po naprawach krawieckich, o widocznych uszkodzeniach jednak spełniających wymogi BHP:

 •   podczas szkolenia na terenie obiektów szkoleniowych, strzelnicach, placach ćwiczeń, poligonach, torach przeszkód itp.,

 •   podczas obozów szkoleniowych, zawodów użyteczno-bojowych, sportowo- obronnych i obronnych na czas wykonywania zadań (konkurencji),

 •   podczas zabezpieczania prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz niesienia pomocy ludności poszkodowanej w sposób zorganizowany przez szkołę.

  69.W przypadku nie dysponowania przez szkołę mundurami wz. 2010 i zestawami ubrania ochronnego dopuszcza się użytkowanie przez kadetów munduru polowego wz.93 i kurtki polowej wz. 93 do zakończenia okresu przejściowego.

  70. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem mundurowym (dotyczące umundurowania) regulują zarządzenia właściwych przełożonych

str. 15/25

(dyrekcja placówki edukacyjnej), którzy ponoszą za nie bezpośrednią

odpowiedzialność.
71.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Dotychczas obowiązujące

zasady użytkowania umundurowania wojskowego przez kadetów klas wojskowych mają zastosowanie do zakończenia okresu przejściowego tj. do dnia 31.12.2019 roku.

Załącznik 1 – Załącznik graficzny do Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych – na 9 str.

str. 16/25

Próba sprawności fizycznej – regulamin i normy – pobierz WORD

Pobierz regulamin:

WORD

PDF 

Treść regulaminu:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCH

REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH

PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

WARSZAWA

_____________________________________________________________ 2018

Spis treści:

 1. Przepisy ogólne 3

 2. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów 7

 3. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy) 7

 4. Okoliczności noszenia umundurowania polowego 8

 5. Obuwie 8

 6. Nakrycia głowy 9

 7. Okrycia wierzchnie 10

 8. Dodatki do umundurowania 10

 9. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 11

 10. Zestawy ubiorcze 12

 11. Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych 13

 12. Postanowienia końcowe 15

 13. Załącznik graficzny 17

str. 2/25

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych, zwany dalej „regulaminem mundurowym” opracowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

 2. Regulamin mundurowy określa: wzory kroju i barwy (zwanej dalej „kamuflażem”) umundurowania kadeta oraz sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak przez wszystkich kadetów.

 3. Umundurowanie kadeta zwane dalej „mundurem”, określone w niniejszym regulaminie obowiązuje wszystkich uczniów klas wojskowych uczestniczących w programie wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, zwany dalej „Programem MON”.

 4. Regulamin mundurowy określa ponadto wygląd zewnętrzny kadeta określając zestawy umundurowania i okoliczności ich zastosowania.

 5. Mundur, jego krój i kamuflaż oraz oznaki stanowią identyfikatory przynależności kadetów do placówki edukacyjnej uczestniczącej w programie MON.

 6. Mundurem jest kompletny ubiór kadeta zgodny z zestawem ubiorczym, wykonany na podstawie przepisów określających jego krój oraz kamuflaż i posiadający właściwe oznaki.

 7. Oznakami są:

  •   oznaka stopnia kadeta – określająca rok nauki (rys.1-5),

  •   oznaka identyfikacyjna placówki edukacyjnej (rys. 6),

  •   oznaka funkcji kadeta z zachowaniem stopnia (roku nauki) określająca funkcję

   w klasie lub grupie szkoleniowej (rys. 7),

  •   orzeł na beret przeznaczony dla klas wojskowych, (rys.8),

  •   oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem kadeta (rys.9),

  •   oznaka przynależności państwowej (rys. 10),

  •   oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej (rys.11).

str. 3/25

 1. Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny.

 2. Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków szkolnych związanych z edukacją wojskową – w szczególności podczas:

  •   zajęć lekcyjnych (w tym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do

   miejsca zamieszkania) w dniach ustalonych w szkole, jako „mundurowe”,

  •   szkolenia praktycznego,

  •   obozów szkoleniowych,

  •   innej działalności szkoleniowej i działań o charakterze obronnym,1 zawodów

   użyteczno-bojowych, sportowo-obronnych i obronnych,

  •   uroczystości obchodów świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych,

   szkolnych.
   10.Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa dyrekcja placówki

   edukacyjnej lub koordynator programu MON w porozumieniu z dyrekcją placówki

   edukacyjnej.
   11.Niniejszy regulamin mundurowy określa w szczególności:

  •   rodzaje oraz zestawy umundurowania (zestawy ubiorcze),

  •   okoliczności występowania w poszczególnych zestawach ubiorczych,

  •   zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia

   mundurowego,

  •   zasady i sposób noszenia oznak identyfikacyjnych i oznak stopnia (roku nauki),

  •   wygląd zewnętrzny kadetów występujących w poszczególnych zestawach

   ubiorczych.
   12.Umundurowanie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych.
   13.W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz specyfiki

   wykonywanego obowiązku szkolnego można (o każdej porze roku) nosić mundur letni, mundur zimowy i ubranie ochronne. Nie obowiązuje w zakresie stosowanego umundurowania okres zimowy i letni oraz okresy przejściowe, dlatego nie obowiązują przepisy ubiorcze uzależnione od pór roku. Przyjmuje się,

   1§ 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 4/25

że kadet ma prawo użytkować wszystkie zestawy umundurowania, według opisanych poniżej zasad, o każdej porze roku – wzależności od potrzeb (istniejących warunków pogodowych – atmosferycznych). Na przykład – w okresie letnim nosi się tylko mundur, w okresie zimowym na mundur nosi się ocieplacz pod kurtkę i kurtkę ubrania ochronnego. Ocieplacze pod kurtki i kurtki ubrania ochronnego nosi się także przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, również w okresie letnim.

14.Podczas noszenia munduru należy:

 •   użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały

  określone i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem,

 •   każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany do budowy ciała i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać

  przeróbek i poprawek, które zniekształcą jego krój i fason,

 •   przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które straciły swoje walory użytkowe, a w szczególności nie zapewniają estetycznego wyglądu zewnętrznego kadeta, mogą być używane tylko w czasie szkolenia praktycznego w obiektach szkoleniowych. Na placach ćwiczeń, strzelnicach, poligonach, torach przeszkód, obozowiskach itp. można stosować mundury i części umundurowania, które np. utraciły wyrazistość koloru lub zostały w nich dokonane naprawy krawieckie / szewskie / kaletnicze podtrzymujące ich okres używalności pod warunkiem, że spełniają warunki określone w przepisach

  BHP.

 •   w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu – należy

  występować wyłącznie w mundurach niezniszczonych i nieprzerabianych

  o wysokich walorach reprezentacyjnych i wizerunkowych. 15.Zabrania się kadetom:

 •   noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi i na odwrót,

 •   noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw oraz stosowania oznak innych państw.

  16.Nakazuje się kadetom:
   nosić kompletne umundurowanie – według określonych niniejszym

  regulaminem zestawów ubiorczych z właściwymi oznakami (przynależności str. 5/25

państwowej, stopnia – roku nauki, rozpoznawczymi, identyfikacyjnymi

i funkcyjnymi),

 •   nosić umundurowanie adekwatne do pory roku i warunków atmosferycznych

  oraz specyfiki wykonywanego zadania,

 •   w przypadku wystąpień zbiorowych – cały pododdział lub grupa powinna

  występować w umundurowaniu jednolitym, określonym przez organizatora

  przedsięwzięcia,

 •   zawsze prezentować się należycie, nosić mundur z szacunkiem – godnie

  reprezentując klasę wojskową i placówkę edukacyjną, pamiętając

  o jej patriotycznym i proobronnym charakterze,

 •   kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko

  ostrzyżone włosy i ogoloną twarz (można nosić wąsy i/lub brodę, jednak mają

  być krótko i schludnie przystrzyżone),

 •   kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone

  lub krótko upięte włosy oraz nie stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo

  pomalowanych paznokci,

 •   będącym w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób, z wyjątkiem elementów

  wymienionych w pkt. 17.
  17.Zezwala się kadetom występującym w mundurze:

 •   przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, mapniki lub torby w kolorach innych niż w kamuflażu wz. 93 „Pantera” zwanego dalej „kamuflażem pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego) – jednak w stonowanych ciemnych kolorach np. czarnym, ciemnych odcieniach szarości lub khaki,

 •   nosić zegarek na ręce, obrączkę, tabliczki z oznaczeniem grupy krwi na szyi tzw. „nieśmiertelniki”, opaski na ręce informujące o chorobach lub uczuleniach (cukrzycy, alergicy, itp.).

  18.Zasady umundurowania i oznakowania nauczycieli / opiekunów klas mundurowych, którzy są żołnierzami w służbie czynnej, żołnierzami rezerwy (NSR), żołnierzami terytorialnej służby wojskowej określają przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

str. 6/25

19.Nauczyciele / opiekunowie klas mundurowych niebędący żołnierzami – nie noszą umundurowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy są oni członkami stowarzyszeń lub organizacji społecznych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami2.

II. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów

20.Na każdą okoliczność określoną w pkt. 9 – ubiór kadeta (w zakresie umundurowania) ustala zawsze właściwy przełożony (lub organizator przedsięwzięcia – szkolenia, uroczystości, itp.), zarówno w przypadku wystąpień indywidualnych jak i wystąpień zbiorowych.

21.Ubiór kadeta ustala się według określonych zestawów ubiorczych. 22.Przełożony określający zestaw ubiorczy ponosi pełną odpowiedzialność za:

 •   przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu mundurowego,

 •   utrzymywanie dyscypliny ubiorczej wśród podległych mu kadetów.
  23.Zestaw ubiorczy kadetów przebywających służbowo poza granicami kraju ustala

  dyrekcja właściwej placówki edukacyjnej.
  24.Ubiór kadeta musi być zawsze zgodny z aktualnym regulaminem mundurowym

  klas wojskowych. Naruszenie przez kadeta regulaminu stanowi przewinienie dyscyplinarne.

  III. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy)

  25.Zasadniczym wzorem kroju umundurowania polowego kadeta jest umundurowanie polowe Wojska Polskiego, wzór 2010 tj. umundurowanie dwuczęściowe: składające się ze spodni i bluzy, posiadającej stójkę pod szyją oraz pozbawionej ściągacza z tyłu.

  26.Dopuszcza się użytkowanie przez kadetów umundurowania wzorowanego na umundurowaniu określonym w pkt. 25, jednakże tylko w przypadku, gdy wygląd wizualny tego umundurowania jest zgodny z krojem i kamuflażem pierwowzoru (np. mundur wzorowany jest wykonany z innego materiału, posiada uproszczone wszycie kieszeni itp.), musi jednak posiadać wszystkie elementy pierwowzoru tj. kieszenie, patki, rzepy itp.

  2 § 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 7/25

27.Jedynym obowiązującym kamuflażem umundurowania polowego kadeta jest kamuflaż wz. 93 „Pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego).

28.Nogawki spodni munduru mogą być noszone przez kadetów na dwa sposoby, z zachowaniem zasad (rys. 17):

IV.

V.

podczas przedsięwzięć wewnętrznych placówki edukacyjnej – jeżeli zarządzi tak przełożony kadeta – każdy kadet indywidualnie może mieć nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów lub opuszczone na cholewki butów,
w czasie oficjalnych wystąpień – przełożeni kadeta są zobowiązani dopilnować, aby cały pododdział szkolny posiadał nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów. Dotyczy to również indywidualnych, oficjalnych wystąpień kadetów (np. wystąpienie do wyróżnienia, odznaczenia, asysty honorowej, itp.).

Okoliczności noszenia umundurowania polowego

29.Umundurowanie polowe jest noszone przez kadeta podczas:

  

reprezentowania placówki szkolnej lub klasy mundurowej przed władzami państwowymi, resortowymi, samorządowymi, organizacjami i partnerami społecznymi,
obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, wojskowych, szkolnych, lokalnych lub uroczystych apeli i innych wystąpień indywidualnych lub zbiorowych mających uroczysty charakter,

przyrzeczenia (ślubowania) kadeta klasy mundurowej,
wyróżniania kadeta,
realizacji przedsięwzięć w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym (w tym: zajęcia lekcyjne, szkolenie praktyczne, obozy szkoleniowe, wycieczki edukacyjne, wizyty w JW., wizytacje szkoły itp.).

Obuwie

30.Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym (rys. 17), z cholewką i wiązaniem ponad kostkę i twardą podeszwą antypoślizgową.

31.Obowiązkiem kadeta jest dbanie o czystość, stan techniczny (użytkowy), higienę i odpowiedni wygląd noszonego obuwia. W związku z tym zobowiązany jest

str. 8/25

właściwie użytkować i konserwować obuwie tj. czyścić, suszyć, pastować, (impregnować) i poddawać niezbędnym naprawom szewskim lub kaletniczym.

VI. Nakrycia głowy

32.W umundurowaniu polowym kadetów obowiązuje tłoczony, dziany lub szyty beret (rys. 12) typu wojskowego (beret obowiązujący w Wojsku Polskim lub beret wzorowany na berecie obowiązującym w Wojsku Polskim) w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) wg modelu przestrzeni barw RGB3 lub czapka zimowa koloru czarnego (rys. 16) w warunkach niskich temperatur.

33.Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł klas mundurowych (opisany w pkt. 35). Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia kadeta (roku nauki).

34.Zasady noszenia beretu (rys. 12):

 •   beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku Polskim,

 •   beret nosi się na głowie lekko przechylony na prawe ucho, orzeł znajduje się

  na środku czoła ponad linią brwi, prawa krawędź beretu opuszczona w dół

  ku tyłowi opada na prawe ucho;

 •   w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni opuszczonej

  wzdłuż szwu lewej nogawki spodni, orłem zwróconym do przodu lub złożony na pół w lewej, udowej kieszeni spodni munduru polowego (schowany i niewidoczny).

  35.Wizerunek orła klas wojskowych (rys. 8) w Pionie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych stanowi orzeł Wojsk Lądowych SZ RP na tle rozety w kształcie półsłońca tzw.„słoneczka kadeckiego” pochodzącego z odznaki na czapce kadetów II RP i wskazuje na powiązanie historyczne rodowodu symboliki Korpusu Kadetów II RP ze współczesnym związkiem klas wojskowych z SZ RP i MON. Wypełnienie tarczy amazonek znajdującej się pod orłem jest koloru granatowego identyczne jak kolor beretu. Barwa granatowa tła naszywki na beret i wypełnienia tarczy amazonek związana jest z barwami Korpusu Kadetów II RP. Wizerunek orła klas wojskowych (wzór zamieszczono na stronie internetowej Biura Do Spraw Proobronnych pod adresem: http://bdsp.wp.mil.pl – w zakładce „POZOSTAŁE –

  3 wg modelu przestrzeni barw RGB (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/RGB oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolory_w_Internecie)

str. 9/25

PROGRAM PILOTAŻOWY – REGULAMIN MUNDUROWY”) stanowi naszywka na beret wykonana ma podkładzie w kolorze tkaniny identycznym do koloru beretu lub haft komputerowy wykonany bezpośrednio na tkaninie beretu. Haft orła i „słoneczka kadeckiego” wykonany jest nicią w kolorze białym lub srebrnym.

36.Czapkę zimową koloru czarnego nosi się w warunkach niskich temperatur (zimowych) tylko podczas szkolenia oraz dojazdu i powrotu z miejsc szkolenia. Na czapkach zimowych nie umieszcza się żadnych oznak ani symboli (rys.16).

VII. Okrycia wierzchnie

37.Ubranie ochronne typu Gore-Tex na niesprzyjające warunki atmosferyczne składa się z kurtki, ocieplacza typu „Polar” i spodni (rys. 16 i rys. 19).

38.Ubranie ochronne nosi się:

 •   w komplecie z kurtką, z ocieplaczem i ze spodniami ubrania ochronnego,

 •   w zestawie z kurtką i ocieplaczem typu „Polar” do munduru polowego. Dopuszcza się noszenie ocieplacza typu „Polar” bez kurtki ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym, ale tylko na terenie szkoły / placówki lub obiektu szkoleniowego. Nie nosi się samych spodni ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym lub ocieplaczem typu „Polar”. Kurtka i ocieplacz typu „Polar” ubrania ochronnego powinny być zapięte jednak dopuszcza się rozpięcie zamka pod szyją. Kaptur od kurtki zgodnie z decyzją właściwego przełożonego powinien być schowany (odpięty) lub wyciągnięty (dopięty). Nogawki spodni ochronnych powinny być zawsze opuszczone na cholewki butów (trzewików).

  39.Przełożony klasy wojskowej jest zobowiązany dbać o jednolitość wzakresie stosowanego okrycia wierzchniego przez kadetów.

  VIII. Dodatki do umundurowania

  40.Szalokominiarka – koloru khaki lub czarna może być używana jako:

 •   szalik (komin) pod kurtkę ubrania ochronnego typu Gore-Tex,

 •   ocieplacz pod hełm,

 •   szalik (komin) na szyję pod bluzę munduru polowego,

 •   kominiarka, czapka lub opaska na głowę.

str. 10/25

41.Podkoszulki pod mundur (zwykłe lub termoaktywne) z krótkim lub długim rękawem zaleca się stosować kolorystycznie jednolite – w kolorze czarnym lub khaki – w wystąpieniach zbiorowych jednolite.

42.Jako ochronę (okrycie) przed deszczem można stosować poncho. W takim wypadku poncho musi być w kamuflażu Pantera wz. 93. Kaptur od poncha zakłada się na beret lub czapkę zimową.

43.Rękawice zimowe pięciopalczaste stosuje się w kolorze czarnym lub khaki (w przypadku wystąpień zbiorowych o kolorze rękawic decyduje bezpośredni przełożony kadeta dbając o jednolitość).

44.Kompanie (pododdziały) honorowe (reprezentujące szkołę), posterunki honorowe, poczty sztandarowe, poczty flagowe, dowódcy uroczystości występujący w składzie asysty honorowej, mają obowiązek dodatkowo stosować rękawice pięciopalczaste koloru czarnego (zarówno zimą jak i latem). Dodatkowo mogą stosować jednolite kolorystycznie i jednakowo wiązane apaszki, pasy żołnierskie (parciane w kolorze zielonym).

45.Dowódca uroczystości, sztandarowy oraz dowódcy i asystujący pocztów sztandarowych i flagowych mogą ponadto występować w czasie uroczystości z pasem służbowym (skórzanym) i koalicyjką w kolorze czarnym oraz z szablą (rekomendowany wzór wojskowy – szabla Wojsk Lądowych wz. 76/90) lub jej repliką w pochwie zawieszonej na pasie.

46.Pododdziały i osoby funkcyjne asysty honorowej mogą występować w galowych mundurach szkolnych innego wzoru niż mundur polowy, przy zachowaniu ich jednolitego wyglądu wśród wszystkich występujących w asyście podczas uroczystości.

47.Poczet sztandarowy występuje z rozwiniętym sztandarem szkoły / placówki, w składzie: dowódca pocztu, sztandarowy i asystujący. Dodatkowo sztandarowy wyposażony jest w szarfę w barwach biało-czerwonych lub bandolier4 w barwach symbolizujących barwy Rzeczypospolitej Polskiej przewieszony przez prawe ramię.

IX. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

48.Bluzę munduru polowego można użytkować z podwiniętymi lub opuszczonymi rękawami oraz ze stójką zapiętą pod szyją lub rozłożoną na wzór kołnierza

4 Bandolier (pas) wykonany ze skóry i pokryty suknem czerwonym z galonem srebrzystym.
str. 11/25

(decyduje bezpośredni przełożony kadeta, według potrzeb w przypadku

wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
49.Koszulobluzę polową w kamuflażu Pantera wz. 93 nosi się tylko do spodni

munduru polowego (wpuszczoną w spodnie). W takim przypadku, jako pasek

do spodni należy stosować pas występujący w komplecie ze spodniami. 50.Wszystkie oznaki identyfikacyjne zaleca się stosować przymocowane jako plakiety

X.

na rzepach, za wyjątkiem:

 

orła klas mundurowych, który powinien być przyszyty na podkładzie z tkaniny do beretu lub wyhaftowany bezpośrednio na tkaninie beretu,
oznak stopni / funkcji kadeta noszonych w formie pochewki naramiennika koszulobluzy polowej lub patki bluzy munduru polowego.

Zestawy ubiorcze

51.W warunkach letnich (w czasie dobrej pogody) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (koszulobluza polowa w kamuflażu Pantera wz. 93),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek w kolorze czarnym lub khaki (o kolorze podkoszulka pod bluzą

  munduru decyduje bezpośredni przełożony kadeta – w przypadku wystąpień

  zbiorowych, dbając o jednolitość),

 •   beret koloru granatowego (opisany w pkt. 32).

  52. W warunkach zimowych (w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, niskich temperatur) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (nie trzeba zakładać w przypadku występowania

  w bluzie ocieplającej typu „Polar” i/lub kurtce ubrania ochronnego – jako

  okryciu wierzchnim),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek koloru czarnego lub khaki, z krótkim lub długim rękawem, zwykły

  lub termoaktywny (o kolorze podkoszulka pod bluzą munduru decyduje bezpośredni przełożony – w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość),

str. 12/25

 •   beret w kolorze granatowym lub czapka zimowa w kolorze czarnym (w przypadku wystąpień zbiorowych – bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać o jednolitość w zakresie stosowanego rodzaju nakrycia głowy),

 •   ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” w kolorze czarnym lub khaki jako podpinkę kurtki lub okrycie wierzchnie (w przypadku braku kurtki ubrania ochronnego),

 •   kurtka ubrania ochronnego typu „Gore-Tex”,

 •   spodnie ubrania ochronnego stosować tylko w komplecie z kurtką ubrania

  ochronnego (jeżeli zadecyduje o ich użyciu bezpośredni przełożony kadeta

  w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
  53.Dopuszcza się stosowanie ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” jako okrycia wierzchniego, ale tylko na terenie szkoły/placówki lub podczas

  szkolenia.
  54.W przypadku wystąpień zbiorowych bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać

  o jednolitość stosowanego rodzaju okrycia wierzchniego.
  55.Kadeci w zakresie doboru oporządzenia taktycznego, plecaka oraz innych

XI.

elementów osobistego wyposażenia taktycznego powinni kierować się zasadą jednolitości kamuflażu. Obowiązującym kolorem umundurowania jest kamuflaż Pantera wz. 93, a w związku z tym należy dążyć do posiadania ww. osobistego wyposażenia taktycznego (dowolnej marki) – pokrytego takim właśnie kamuflażem. Dopuszcza się jako kamuflaż alternatywny w przypadku oporządzenia taktycznego, plecaka, torby, mapnika, kamizelki taktycznej itp. – kolor khaki lub czarny.

Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych

56.Oznakę przynależności państwowej (rys. 10) – w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – nosi się na obu rękawach bluzy munduru polowego, koszulobluzy polowej, ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”, kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex – w miejscu do tego przeznaczonym (rys. 12).

57.Nie można stosować oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej stosowanej na mundurach żołnierzy Wojska Polskiego. Nakazuje się stosowanie naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. innego wymiaru lub kształtu niż stosowana w SZ RP, lecz zgodnie

str. 13/25

z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi godła i barw

Rzeczypospolitej Polskiej5.
58.Oznaki stopni (roku nauki rys. 1-5), oznaki funkcji kadeta z zachowaniem stopnia

(roku nauki – rys. 7), które stanowią pochewki oraz plakiety w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) według modelu przestrzeni barw RGB haftowanymi w kolorze żółtym, nosi się:

 •   na patce munduru polowego wz. 2010.

 •   na naramiennikach koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania

  ochronnego typu „Polar” na wysokości lewej piersi w miejscu wszycia taśmy

  samoprzyczepnej (tzw. rzepa).
  59.Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej tzw. emblemat (rys. 11) nosi się

  centralnie na środku górnej kieszeni (na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru

  polowego. Oznakę rozpoznawczą nosi się tylko na bluzie munduru polowego. 60.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej (rys. 6.) stanowi plakieta na podkładce w kolorze ciemnoszarym o wymiarach 120 mm na 50 mm z nazwą

  szkoły lub skrótem tej nazwy haftowaną literami w kolorze białym lub srebrnym. 61.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej lub klasy wojskowej nosi się:

 •   na wysokości lewej patki górnej kieszeni bluzy munduru polowego / koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” z lewej strony (na tej samej wysokości co na bluzie munduru polowego / koszulobluzie polowej) nad oznaką stopnia (roku nauki).

  62.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta stanowi plakieta na podkładce w kolorze wz. Pantera 93 z czarną obwódką o wymiarach 100 mm na 25 mm z nazwiskiem haftowanym literami w kolorze czarnym o wysokości 8,5 – 10 mm.

  63.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie:
   bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni bluzy munduru polowego

  i koszulobluzy polowej,

  5 Art. 1.3. ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych.

str. 14/25

 na piersi w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”.

XII. Postanowienia końcowe

64.Przełożeni kadetów są zobowiązani dbać o jednolite umundurowanie oraz wyposażenie kadetów bezpośrednio im podległych.

65.Przełożeni kadetów decydują o wyglądzie zewnętrznym swoich podwładnych (wg wytycznych określonych niniejszym regulaminem mundurowym) oraz ponoszą odpowiedzialność za uchybienia w tym względzie.

66.W czasie oficjalnych wystąpień w umundurowaniu, przełożeni kadetów są bezpośrednio odpowiedzialni za ich wygląd zewnętrzny tj. jednolity, schludny, właściwie dostosowany do warunków pogodowych.

67.W czasie bieżącej działalności przełożeni kadetów mają prawo regulować zasady umundurowania swoich podwładnych – elastycznie – jednak zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

68.Zezwala się kadetom na użytkowanie starszych wzorów umundurowania polowego Wojska Polskiego np. mundurów polowych wz. 93, kurtek polowych z podpinką wz. 93, itp., ale tylko mundurów w kamuflażu wz. Pantera 93 oraz mundurów polowych, które utraciły walory reprezentacyjne np. mocno spranych, po naprawach krawieckich, o widocznych uszkodzeniach jednak spełniających wymogi BHP:

 •   podczas szkolenia na terenie obiektów szkoleniowych, strzelnicach, placach ćwiczeń, poligonach, torach przeszkód itp.,

 •   podczas obozów szkoleniowych, zawodów użyteczno-bojowych, sportowo- obronnych i obronnych na czas wykonywania zadań (konkurencji),

 •   podczas zabezpieczania prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz niesienia pomocy ludności poszkodowanej w sposób zorganizowany przez szkołę.

  69.W przypadku nie dysponowania przez szkołę mundurami wz. 2010 i zestawami ubrania ochronnego dopuszcza się użytkowanie przez kadetów munduru polowego wz.93 i kurtki polowej wz. 93 do zakończenia okresu przejściowego.

  70. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem mundurowym (dotyczące umundurowania) regulują zarządzenia właściwych przełożonych

str. 15/25

(dyrekcja placówki edukacyjnej), którzy ponoszą za nie bezpośrednią

odpowiedzialność.
71.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Dotychczas obowiązujące

zasady użytkowania umundurowania wojskowego przez kadetów klas wojskowych mają zastosowanie do zakończenia okresu przejściowego tj. do dnia 31.12.2019 roku.

Załącznik 1 – Załącznik graficzny do Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych – na 9 str.

str. 16/25

WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY, PUNKTOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zarządzenie nr 9-2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY, PUNKTOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYm

Zarządzenie nr 16-2021 Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Skip to content